Klimatfakta

Här finns mer information om faktan som ligger till grund för beräkningarna i kalkylatorn

Klimatfakta

Här finns mer information om faktan som ligger till grund för beräkningarna i kalkylatorn

Snabbnavigera

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Snabbnavigera

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Albedoeffekten

| A, Klimatfakta | No Comments
Albedoeffekten förklaras enklast som en ytas förmåga att reflektera ljus. Till exempel så är jordens genomsnittliga albedoeffekt 0,3. Detta innebär att runt 30 % av solens strålning som når jordytan…

Agenda 2030

| A, Klimatfakta | No Comments
Agenda 2030 är en fortsättning på millenniemålen antagen av FN:s 193 medlemsländer i september 2015. En stor och uppmärksammad del av Agenda 2030 är de 17 globala hållbarhetsmålen, ibland kallade…

B

Brunkol

| B, Klimatfakta | No Comments
Brunkol, som också kallas för lignit, är en typ av kol som används främst som bränsle för produktion av elektricitet. Likt andra fossila bränslen består brunkol av omvandlade växtdelar. Fossila…

Biobränsle

| B, Klimatfakta | No Comments
Biobränsle kommer från levande ting, biomassa, och kan användas som drivmedel för fordon eller till el- och värmeproduktion. Den breda definitionen gör att det finns många olika exempel på biobränslen…

C

COP – Conference of the Parties

| C, Klimatfakta | No Comments
Sedan 1995 har årliga möten mellan de deltagande parterna i UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) hållits för att övervaka utvecklingen inom bekämpning av klimatförändringarna. Det första mötet…

Carbon Capture and Storage

| C, Klimatfakta | No Comments
Det som på engelska kallas för carbon capture and storage, förkortat CCS, översätts lämpligen till svenska som koldioxidinfångning och lagring. Det går ut på att med olika tekniker se till…

D

Dikväveoxid

| D, Klimatfakta | No Comments
Dikväveoxid, också kallat lustgas, är en färglös växthusgas som används bland annat till bedövning vid förlossningar och tandvård, för att öka livslängden på livsmedel eller för att förbättra förbränningseffekten i…

Delningsekonomi

| D, Klimatfakta | No Comments
Delningsekonomi innebär möjligheten att hyra, låna, byta eller dela saker mellan privatpersoner i stället för att själv äga dem. Under 2000-talet har det dykt upp allt fler tjänster som använder…

E

Energilagring

| E, Klimatfakta | No Comments
Energilagring innebär att spara utvunnen energi för att sedan använda den vid en senare tidpunkt. Detta möjliggör att kunna producera energi utan att behöva konsumera den direkt. Inom hållbar utveckling…

Ekologiskt fotavtryck

| E, Klimatfakta | No Comments
Det ekologiska fotavtrycket (EF) är ett mått på den jordyta som krävs för mängden resurser som en människa, ett företag eller ett land förbrukar. Det betyder att måttet räknar ut…

F

Fossilfri

| F, Klimatfakta | No Comments
I ambitionen att motverka klimatförändringar börjar många sätta datum för när en verksamhet eller ett område ska klara sig utan fossila bränslen, att vara fossilfria. I Sverige består cirka 30…

Fossila bränslen

| F, Klimatfakta | No Comments
Fossila bränslen har fått sitt namn då de består av växter och djur som blivit liggande på bottnen av hav och sjöar. Genom miljontals år av tryck och höga temperaturer…

Försurning

| F, Klimatfakta | No Comments
I naturen finns en naturlig surhet, men när ämnen som svaveldioxid, kvävedioxid och ammoniak släpps ut i naturen kan sjöar och vattendrag bli överdrivet försurade. Dessa ämnen släpps ut av…

Förnybar energi

| F, Klimatfakta | No Comments
Definitionen av en energikälla som är förnybar är att den inte är ändlig. På detta sätt skiljer den sig från fossila bränslen som kol och olja, men även kärnkraft som…

Flygskatt

| F, Klimatfakta | No Comments
Sittande regeringen, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, presenterade 8:e juni 2017 en lagrådsremiss gällande att en flygskatt skulle träda i kraft från och med 1:a april 2018. En flygskattutredning med…

G

Grön el

| G, Klimatfakta | No Comments
För att minska bördan av sin energikonsumtion går vissa över till att använda sig av grön el. Energikällan ska då först och främst vara förnybar, alltså från biomassa alternativt vatten-,…

Gold Standard

| G, Klimatfakta | No Comments
Gold Standard är en märkning av utsläppsrätter för klimatkompensation, som borgar för hög kvalitet. Med en gemensam global märkning underlättar det för handel av utsläppsrätter, en betydande del av tidigare…

Globala målen för hållbar utveckling

| G, Klimatfakta | No Comments
Globala målen för hållbar utveckling, förkortas ibland som globala målen eller SDG från engelskans Sustainable Development Goals, antogs 2015 av FN:s generalförsamling med mål att komma närmre en socialt, miljömässigt…

Global uppvärmning

| G, Klimatfakta | No Comments
Global uppvärmning orsakat av människan ses idag som fakta. 2013 bedömde IPCC, FN-organet Intergovernmental Panel on Climate Change, det som “extremt troligt” att människan varit den dominanta faktorn för den…

Glas och koldioxidutsläpp

| G, Klimatfakta | No Comments
För genomsnittlig svensk elmix, och 60% återanvänt glas, så blir utsläppen av koldioxidekvivalenter 0,8 kg/kg format glas. Det stora problemet tillkommer dock i frakten, då glasförpackningar är både tunga och…

Geoengineering

| G, Klimatfakta | No Comments
Geoengineering, på svenska ibland kallat för storskalig manipulation av klimatet, är ett samlingsnamn för tekniker som har börjat undersökas för att stävja effekterna av global uppvärmning. De brukar delas upp…

H

Hållbarhetsmålen

| H, Klimatfakta | No Comments
Globala målen för hållbar utveckling, förkortas ibland som globala målen, hållbarhetsmålen eller SDG från engelskans Sustainable Development Goals, antogs 2015 av FN:s generalförsamling med mål att komma närmre en socialt,…

I

IPCC

| I, Klimatfakta | No Comments
IPCC är en förkortning för Intergovernmental Panel on Climate Change – FN:s mellanstatliga klimatpanel. Syftet med organisationen är att sammanställa det vetenskapliga läget och därmed den nuvarande forskningen kring klimatförändringarna.…

INDC

| I, Klimatfakta | No Comments
INDCs är överlag en redogörelse för ett lands planerade minskningar av utsläpp. INDC står för Intended Nationally Determined Contribution –  förslag på nationellt beslutande klimatåtaganden. De utformades inför FNs internationella…

J

Joint implementations

| J, Klimatfakta | No Comments
Joint implementation (JI), gemensamt genomförande på svenska, hänvisar till när ett land eller företag betalar för utsläppsminskande projekt i ett annat land i syfte att få ökade utsläppsrätter av växthusgaser…

K

Kött och koldioxid

| K, Klimatfakta | No Comments
Ett av de mest koldioxidintensiva livsmedlen är köttet. I Sverige brukar vi mena rött kött när vi talar om kött, det vill säga gris, nöt, lamm eller vilt. Att äta…

Kompensera CO2

| K, Klimatfakta | No Comments
Allt fler är övertygade om den negativa påverkan deras utsläpp av CO2, koldioxid, och andra växthusgaser har på vår planet. Kompensation av koldioxidutsläpp kan ske genom flera former, till exempel…

Koldioxidlagring

| K, Klimatfakta | No Comments
Lagring av koldioxid ses som en möjlig lösning på klimatförändringarna. Det forskas kring tekniker för att kunna fånga in och ta till vara på koldioxid på ett sådant sätt att…

Koldioxidekvivalenter

| K, Klimatfakta | No Comments
Koldioxidekvivalenter är ett sätt att mäta utsläpp av flera växthusgaser samtidigt i en gemensam enhet, och brukar förkortas CO2. När utsläpp för ett land mäts är det oftast koldioxidekvivalenter som…

Koldioxidbudget

| K, Klimatfakta | No Comments
För att kunna nå de mål som satts upp för begränsning av framtida utsläpp av växthusgaser sätts det upp olika typer av koldioxidbudgetar, alltså de utsläpp som vi kan släppa…

Klimatlag

| K, Klimatfakta | No Comments
Den andra februari 2017 presenterade sittande regeringen, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, en proposition för svensk klimatlag som gör gällande att hänsyn måste tas till påverkan på klimatet för alla…

Klimatkompensera

| K, Klimatfakta | No Comments
Allt fler är övertygade om den negativa påverkan deras utsläpp av växthusgaser har på vår planet, och väljer därför att klimatkompensera dessa. Kompensation kan ske genom flera former, till exempel…

Klimatkalkylator

| K, Klimatfakta | No Comments
Det första steget för att råda bot på problemet med klimatförändringar på individ- och organisationsnivå sägs vara att förstå sina egna utsläpp. För detta kan det vara nyttigt med en…

Klimathjälte

| K, Klimatfakta | No Comments
Global uppvärmning orsakat av människan ses idag som fakta, men hur kan vi som privatpersoner göra för att vara en klimathjälte som drar vårt strå till stacken för att vända…

Klimatförändringar

| K, Klimatfakta | No Comments
Klimatförändringar orsakade av människan ses idag som fakta. 2013 bedömde IPCC, FN-organet Intergovernmental Panel on Climate Change, det som “extremt troligt” att människan varit den dominanta faktorn för den uppmätta…

Klimatflykting

| K, Klimatfakta | No Comments
En av många negativa effekter av klimatförändringar är förändringar av stora områden till den grad att människor tvingas på flykt, så kallade klimatflyktingar. Dessa förändringar kan ske gradvis under en…

Klimatbov

| K, Klimatfakta | No Comments
Vissa delar av vår livsstil är betydligt mer slitsamt för klimatet än andra, och kan med rätta kallas för klimatbovar. De samlade koldioxidutsläppen av flyg i Sverige står för ungefär…

Klimatångest

| K, Klimatfakta | No Comments
Det är allt fler som tycker att klimatförändringarna är en av våra viktigaste samhällsfrågor, vissa till den grad att de upplever klimatångest. Klimatångest består av en oro för hur samhällets…

Kartong och koldioxidutsläpp

| K, Klimatfakta | No Comments
Kartong är ett av våra vanligaste förpackningsmaterial, och även ett ganska miljövänligt sådant. Det finns flera aspekter som avgör om ett förpackningsmaterial är klimatsmart. Framförallt måste förpackningen känna sitt syfte…

Kärnkraft

| K, Klimatfakta | No Comments
Kärnkraft innefattar både fission och fusion av tunga atomkärnor som uran, plutonium eller torium. I Sverige stod kärnkraften 2016 för 39,7%, nästan helt likt med vattenkraftens 40,5%. Koldioxidutsläppen i samband…

Flyg och koldioxid

| K, Klimatfakta | No Comments
De samlade koldioxidutsläppen av flyg i Sverige står för ungefär en tiondel av våra utsläpp, denna påverkan är alltså på en nivå jämförbar med alla personbilar i Sverige. Att göra…

L

Landgrupper

| Klimatfakta, L | No Comments
Inom klimatförhandlingarna innebär landgrupper när länder med en mer eller mindre gemensam agenda går ihop och förhandlar tillsammans. Exempelvis är Europeiska Unionen (EU) och G77 (grupp av utvecklingsländer) två starka…

M

Miljöbil

| Klimatfakta, M | No Comments
Miljöbil är en term för bilar som har mindre negativ påverkan på klimatet, till exempel genom att släppa ut mindre miljöfarliga ämnen som koldioxid och skadliga partiklar. Eftersom transporter är…

Metan

| Klimatfakta, M | No Comments
Metan är en lukt- och färgfri gas och är förutom koldioxid den största orsaken till den ökade växthuseffekt som nu sker på jorden. Gasen har kemiska formeln CH4 och upptäcktes…

Matens klimatpåverkan

| Klimatfakta, M | No Comments
Omkring 30% av svenska hushålls klimatpåverkan är orsakad av maten vi äter och slänger. Förutom maten vi själva äter är det också i snitt två kilo mat per person som…

N

Negativa utsläpp

| Klimatfakta, N | No Comments
Negativa utsläpp innebär att växthusgaser fångas in, sugs upp eller lagras så att de inte har skadlig inverkan på klimatet. Förutom de viktiga sänkningarna av mängden växthusgaser (till exempel koldioxid,…

O

Ozonlagret

| Klimatfakta, O | No Comments
Ozonlagret i atmosfären skyddar människor, djur och växter från solens skadliga UV-strålning. En förtunning eller ett hål i ozonlagret innebär därmed en hälsorisk. På 1970-talet började ozonskiktet förtunnas till följd…

P

Plast och koldioxidutsläpp

| Klimatfakta, P | No Comments
Plast är ett material som används i stor utsträckning på grund av sitt låga pris och unika egenskaper, men har blivit mer och mer kontroversiellt eftersom råvaran som används till…

Parisavtalet

| Klimatfakta, P | No Comments
Parisavtalet (the Paris Agreement/Paris climate accord på engelska) är det avtal som förhandlades fram under FN:s klimatkonferens i Paris december 2015 mellan medlemsländerna i United Nations Framework Convention on Climate…

Q

QELRO

| Klimatfakta, Q | No Comments
QELRO är en engelsk förkortning som står för Quantified Emission Limitation and Reduction Obligations. På svenska översätts det till kvantifierade skyldigheter för begränsningar och minskningar av utsläpp. QELRO har att…

R

S

Solenergi

| Klimatfakta, S | No Comments
För 2016 stod solkraften i Sverige enbart för 0,09% av elproduktionen, även om det spås en stark uppgång närmsta åren. Sverige har ett mål att nå 100% förnybar elproduktion till…

T

Tvågradersmålet

| Klimatfakta, T | No Comments
Tvågradersmålet är ett namn för den ambition som finns bland världens länder att hålla växthusgasutsläppen och klimatförändringarna på en sådan nivå att jordens genomsnittliga temperatur inte stiger mer än två…

Trädplantering

| Klimatfakta, T | No Comments
Ett populärt sätt att klimatkompensera har länge varit trädplantering. Klimateffekten uppnås genom att träden i samband med fotosyntesen suger upp koldioxid (men också vatten och solenergi) som omvandlas till syre…

U

UNFCCC

| Klimatfakta, U | No Comments
UNFCCC (eller bara FCCC) är en förkortning för United Nations Framework Convention on Climate Change och det internationella huvudavtalet för miljön, som grundades 1992. På svenska kallar man UNFCCC för…

V

Vindkraft

| Klimatfakta, V | No Comments
Vindkraften stod i Sverige för 10,15% av elproduktionen 2016, att jämföra med kärnkraften och vattenkraften som står för ungefär 40% var. Under 2000-talet har vindkraften byggts ut i en rask…

Vegetarian

| Klimatfakta, V | No Comments
Att vara vegetarian innebär att inte äta animaliska produkter. Det är svårt att beräkna antal vegetarianer i Sverige, olika undersökningar gjorda på olika sätt visar på siffror mellan 0,5 till…

Vegan

| Klimatfakta, V | No Comments
Att vara vegan innebär att i största mån möjligt inte använda sig av animaliska produkter. Det handlar framförallt om att inte äta kött, laktosprodukter eller ägg, men också om att…

Växthusgas

| Klimatfakta, V | No Comments
Växthusgaser är de gaser som är med och skapar växthuseffekten, vilket leder till en ökning av medeltemperaturen på jorden. Uppvärmningen sker eftersom gaserna släpper igenom solens inkommande kortvågiga strålning men…

Växthuseffekten

| Klimatfakta, V | No Comments
Växthuseffekten, också kallad drivhuseffekten (eller greenhouse effect på engelska), är orsaken till att vi idag ser en global uppvärmning på jorden. Effekten består av att en del av den värme…

Vattenkraft

| Klimatfakta, V | No Comments
Vattenkraft har länge varit en av Sveriges främsta energikällor, och stod 2016 för 40,5% av vår elproduktion. De största vattenkraftverken i Sverige är Harsprånget i Luleälven och Stornorrfors i Umeälven,…

X

Y

Z

Å

Ä

Ö