Klimatfakta

Här finns mer information om faktan som ligger till grund för beräkningarna i kalkylatorn

Klimatfakta

Här finns mer information om faktan som ligger till grund för beräkningarna i kalkylatorn

Snabbnavigera

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Snabbnavigera

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Avskogning

| A, Klimatfakta | No Comments
Avskogning, eller deforestation som det kallas på engelska, är ett allt vanligare begrepp som hörs i klimatdebatten. Generellt sätt så används det för att belysa när hela skogar, eller en…

Atmosfär

| A, Klimatfakta | No Comments
Med jordens atmosfär menas det lager av gaser som omger jordklotet (man kan förstå den som luftskiktet runt planeten). 99 % av dessa gaser är kväve och syre, ett annat…

Antropocen

| A, Klimatfakta | No Comments
Enligt NE betyder antropocen ”människans tidsålder”. Begreppet syftar på att människan har påverkat jorden så mycket att vi gått in i en ny geologisk epok; antropocenen. Ordet har blivit populärt…

Albedoeffekt

| A, Klimatfakta | No Comments
Albedoeffekt förklaras enklast som en ytas förmåga att reflektera ljus. Till exempel så är jordens genomsnittliga albedo 0,3. Detta betyder att runt 30 % av solens strålar som når jordytan…

Agenda 2030

| A, Klimatfakta | No Comments
Agenda 2030 är en fortsättning på millenniemålen. Det är en global agenda som har antagits av FN:s 193 medlemsländer i september 2015. En stor och uppmärksammad del av Agenda 2030…

B

Brunkol

| B, Klimatfakta | No Comments
Brunkol, som också kallas för lignit, är en typ av kol som används som bränsle för produktion av elektricitet. Även för värme är brunkol en betydande energikälla. Kol står för…

Biologisk mångfald

| B | No Comments
Biologisk mångfald, eller biodiversitet, är ett vanligt uttryck i samband med klimatförändringarna. Det står för de olika typer av liv som finns inom ett område, eller på hela jorden. Till…

Biobränsle

| B, Klimatfakta | No Comments
Biobränsle kommer från biomassa och används som drivmedel för fordon eller till el- och värmeproduktion. Biobränsle är ett samlingsnamn för många olika bränslen från organiskt material. Några exempel är växter…

C

CSR – Corporate Social Responsibility

| C, Klimatfakta | No Comments
På engelska står CSR för Corporate Social Responsibility. Något som på svenska kallas för ”företagens samhällsansvar”. I Sverige innebär CSR att företag frivilligt arbetar med att bidra till ett bättre samhälle.…

COP26

| C, Klimatfakta | No Comments
COP26 står för det 26e ”Conference of the Parties” som ordnas årligen av FN. Miljömötet hölls i Glasgow, Skottland, mellan den 31 oktober och den 12 november 2021. Det var…

COP – Conference of the Parties

| C, Klimatfakta | No Comments
Conference of the Parties, de årliga klimatmöterna, har ordnats av FN sedan 1995. Deltagarna är i första hand medlemsländerna i UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change).  Syftet har…

Cirkulär ekonomi

| C, Klimatfakta | No Comments
Definitionen för en cirkulär ekonomi är ungefär en ekonomi där jordens resurser används i ett kretslopp så långt det är möjligt. Till skillnad från den linjära ekonomin som vi till…

Carbon Capture and Storage

| C, Klimatfakta | No Comments
Carbon Capture and Storage förkortat till CCS och översätts på svenska till koldioxidinfångning och lagring. Tekniken fångar in koldioxid från exempelvis en fabrik med höga utsläpp. Sedan lagras koldioxiden i marken.…

D

Doughnut economy

| D, Klimatfakta | No Comments
Doughnut economy kan översättas till munk-ekonomin på svenska och är en ekonomisk modell som går ut på att hålla sig inom planetens gränser. Helt enkelt en hållbar ekonomisk modell som…

Dikväveoxid

| D, Klimatfakta | No Comments
Dikväveoxid, också kallat lustgas, är en färglös växthusgas. Bland annat används den till bedövning vid förlossningar och tandvård, för att öka livslängden på livsmedel eller för att förbättra förbränningseffekten i…

Delningsekonomi

| D, Klimatfakta | No Comments
Delningsekonomi innebär möjligheten att hyra, låna, byta eller dela saker mellan privatpersoner i stället för att alla ska äga varsin sak. Det vill säga att man exempelvis delar en bil…

E

Energilagring

| E, Klimatfakta | No Comments
Energilagring innebär att spara utvunnen energi för att sedan använda den vid en senare tidpunkt. Detta möjliggör att kunna producera energi utan att behöva konsumera den direkt. Inom hållbar utveckling…

Ekosystem

| E, Klimatfakta | No Comments
Ett ekosystem är ett litet eller stort område i naturen. Man kan också se på det som ett nätverk. Till exempel så är hela jorden ett ekosystem. Men även olika…

Ekologiskt fotavtryck

| E, Klimatfakta | No Comments
Det ekologiska fotavtrycket (EF) är ett mått på hur stor yta som krävs för mängden av jordens resurser som en människa, ett företag eller ett land förbrukar. Alltså räknar det…

F

Fossilfritt Sverige

| F, Klimatfakta | No Comments
Fossilfritt Sverige är ett initiativ som skapades av regeringen innan FN:s klimatmöte i Paris 2015. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Detta är ett…

Fossilfri

| F, Klimatfakta | No Comments
Fossilfri innebär att vara fri från fossila bränslen. Alltså att börja ställa om till grön energi, bort från olja, kol och naturgas. Många verksamheter och länder har satt upp mål…

Fossila bränslen

| F, Klimatfakta | No Comments
Fossila bränslen är ett samlingsbegrepp för dött organiskt material som idag används som bränsle. De är tillsammans den största orsaken till klimatförändringarna. Till följd av de enorma utsläpp av växthusgaser…

Försurning

| F, Klimatfakta | No Comments
I naturen finns en naturlig surhet. En så kallad försurning är när fler sura ämnen tillsätts snabbare än de försvinner - det blir för surt. Detta fenomen är alltså helt…

Förnybar energi

| F, Klimatfakta | No Comments
Definitionen av en energikälla som är förnybar är att den inte tar slut. På detta sätt skiljer den sig från fossila bränslen som kol och olja, men även kärnkraft (som…

Flygskatt

| F, Klimatfakta | No Comments
En flygskatt är en skatt som läggs på i samband med en flygresa. I Sverige kom lagen om en flygskatt år 2018. Syftet är att försöka minska på svenskarnas flygresor.…

Flyg och koldioxid

| F, Klimatfakta | No Comments
Flyg och koldioxid - flyget är en riktig klimatbov. Faktum är att flygresornas utsläpp är lika stora som utsläppen från alla svenska personbilar tillsammans. Vidare så har antalet utrikes flygresor per…

G

Guld Standard

| G, Klimatfakta | No Comments
Guld Standard, mestadels känt som Gold Standard, är ett certifikat för miljöprojekt. Denna typ av projekt garanterar en hög kvalité. Först och främst garanterar projekten att bidra med en minskning…

Grön el

| G, Klimatfakta | No Comments
För att minska bördan av sin privata energikonsumtion kan man välja att använda sig av grön el. Energikällan ska då först och främst vara förnybar, alltså från  vatten-, sol- och…

Greenwashing

| G, Klimatfakta | No Comments
Greenwashing, som på svenska kallas för gröntvätt eller grönmålning, syftar på när ett företag ”målar sin verksamhet grön”. Detta är ett av de största problemen när det gäller hållbarhetsarbete. Eftersom…

Greenhouse effect

| G, Klimatfakta | No Comments
Greenhouse effect står för växthuseffekten på svenska, se Växthuseffekten.JTVCc2MlMjBuYW1lJTNEJTIyY3RhLWtsaW1hdGZha3RhJTIyJTVE

Green Climate Fund

| G, Klimatfakta | No Comments
Green Climate Fund (GCF) är det engelska namnet för FNs gröna klimatfond. Den är den största fonden i världen som finns till för att bekämpa klimatförändringarna. Den skapades med tanken…

Globala målen för hållbar utveckling

| G, Klimatfakta | No Comments
Globala målen för hållbar utveckling kan förkortas som "globala målen" eller "SDG" från engelskans Sustainable Development Goals,  och antogs 2015 av FN:s generalförsamling. Målet var att skapa en socialt, miljömässigt…

Global uppvärmning

| G, Klimatfakta | No Comments
Global uppvärmning orsakat av människan ses idag som fakta. FNs klimatpanel IPCC fastställde år 2013 att det var "extremt troligt" att människan är den mest dominanta faktorn för den globala…

Glasgow klimatpakt

| G, Klimatfakta | No Comments
Glasgow klimatpakt är det viktigaste resultatet från COP26, det 26:e globala mötet om klimatförändringarna. COP26 ägde rum i Glasgow, Skottland, 2021, vilket förklarar namnet på pakten. Glasgow klimatpakt är den…

Glas och koldioxidutsläpp

| G, Klimatfakta | No Comments
Glas och koldioxidutsläpp - generellt sett så släpper produktionen av glas ut cirka 0,8 kg växthusgaser per kilo av format glas. Det är siffror från en så kallad genomsnittlig svensk…

Geoengineering

| G, Klimatfakta | No Comments
Geoengineering kan på svenska kallas för storskalig manipulation av klimatet. Det är ett samlingsnamn för olika tekniker som undersöker möjligheterna att lindra eller motarbeta effekterna av den globala uppvärmningen. Teknikerna…

H

Hållbarhetsmålen

| H, Klimatfakta | No Comments
Globala målen för hållbar utveckling, förkortas ibland som globala målen, hållbarhetsmålen eller SDGs från engelskans Sustainable Development Goals. De antogs av FN:s generalförsamling år 2015 med målet att komma närmre…

Hållbar utveckling

| H, Klimatfakta | No Comments
Definitionen för hållbar utveckling är allmänt känd som ”hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. På engelska kallas…

I

IPCC

| I, Klimatfakta | No Comments
IPCC är en förkortning för Intergovernmental Panel on Climate Change – FN:s mellanstatliga klimatpanel. Syftet med organisationen är att sammanställa det vetenskapliga läget och därmed den nuvarande forskningen kring klimatförändringarna.…

INDC

| I, Klimatfakta | No Comments
INDCs är en redogörelse för ett lands planerade minskningar av utsläpp. Det står för Intended Nationally Determined Contribution –  vilket betyder förslag på nationellt beslutande klimatåtaganden. De skapades inför FNs…

J

Jordens klimat

| J, Klimatfakta | No Comments
Med jordens klimat menas hur vädret har sett ut under en längre tidsperiod. Klimatet undersöks genom att kolla på vädrets mönster över exempelvis en 30-årsperiod. Med andra ord så varierar…

Joint implementations

| J, Klimatfakta | No Comments
Joint implementation (JI), gemensamt genomförande på svenska, hänvisar till när ett land eller företag betalar för utsläppsminskande projekt i ett annat land i syfte att få ökade utsläppsrätter av växthusgaser…

K

Kyotoprotokollet

| K, Klimatfakta | No Comments
Kyotoprotokollet är det första tilläggsprotokollet till UNFCCC. Det internationella avtalet var världens första bindande avtal för att minska på växthusgaserna. Det grundades 1997 och trädde i kraft år 2006. Huvudmålet…

Kött och koldioxid

| K, Klimatfakta | No Comments
Kött och koldioxid - kött är ett av de livsmedel som bidrar mest till klimatförändringarna. Detta då produktionen släpper ut enorma mängder med växthusgaser. Faktum är att kött och mejeriproduktionen…

Kompensera CO2

| K, Klimatfakta | No Comments
Utsläpp av CO2, koldioxid, och andra växthusgaser har en negativ påverkan på vårt optimala klimat. Därför finns det initiativ som vill kompensera CO2. Till exempel är det vanligt att plantera…

Koldioxidlagring

| K, Klimatfakta | No Comments
Koldioxidlagring är troligen en av framtidens lösningar för att motverka klimatförändringarna. Idag både forskas och testas det på tekniker som ska kunna göra detta. Det handlar om tekniker som både…

Koldioxidekvivalenter

| K, Klimatfakta | No Comments
Koldioxidekvivalenter - CO2e - är ett mått på utsläpp av växthusgaser. De visar hur stor växthuseffekt ett utsläpp av en viss gas har i jämförelse med koldioxid. För att förstå…

Koldioxidbudget

| K, Klimatfakta | No Comments
En koldioxidbudget är ett sätt för att nå målet att minska på utsläppen av CO2 . Med andra ord så är det en plan som begränsar hur mycket koldioxid som…

Klimatlag

| K, Klimatfakta | No Comments
I Sverige presenterades en övergripande klimatlag den andra februari 2017. Denna lag utgår ifrån att alla politiska beslut behöver tas med hänsyn till klimatet. Alltså dess miljöpåverkan. Klimatlagen trädde i…

Klimatkompensera

| K, Klimatfakta | No Comments
Att klimatkompensera har skapats i samband med utsläppen av växthusgaser och klimatförändringarna. Att klimatkompensera innebär att arbeta för att fånga in de växthusgaser som man har släppt ut. Bland annat…

Klimatkalkylator

| K, Klimatfakta | No Comments
En klimatkalkylator hjälper individer mot en mer hållbar livstil. Det är nämligen otroligt viktigt att förstå sina egna utsläpp i relation till klimatförändringarna. Eftersom vi, som konsumenter, har möjlighet att…

Klimathjälte

| K, Klimatfakta | No Comments
Ordet klimathjälte är till för personer eller till och med företag som gör någonting ovanligt bra, eller bara bra, för miljön. Nedan följer tips på hur man kan göra för…

Klimatförändringar

| K, Klimatfakta | No Comments
Klimatförändringar orsakade av människan ses idag som fakta. Detta då det är ett faktum att mänskliga aktiviteter släpper ut för mycket växthusgaser. En ökad mängd växthusgaser i luften leder till…

Klimatflykting

| K, Klimatfakta | No Comments
Klimatflyktingar - en av de många negativa effekterna av klimatförändringarna är att klimatet också förändrar områden från beboliga till obeboliga. Med andra ord skapar ett nytt klimat också människor som…

Klimatbov

| K, Klimatfakta | No Comments
Klimatbov - vissa delar av vår livsstil är betydligt mer slitsamma för klimatet än andra, och kan med rätta kallas för klimatbovar. Flyg som klimatbov De samlade koldioxidutsläppen av flyg…

Klimatångest

| K, Klimatfakta | No Comments
Klimatångest - det är allt fler som tycker att klimatförändringarna är en av våra viktigaste och mest akuta samhällsfrågor. Så pass att många går runt med en stor oro och…

Kina

| K, Klimatfakta | No Comments
Kina är en viktig aktör inom det internationella arbetet mot klimatförändringarna. Å ena sidan är Kina och dess ofantliga industri det land som släpper ut mest koldioxid i hela världen…

Kartong och koldioxidutsläpp

| K, Klimatfakta | No Comments
Kartong är ett av världens vanligaste förpackningsmaterial, och även ett ganska miljövänligt sådant. När det gäller kartong och koldioxidutsläpp har materialet ett väldigt låga utsläpp. Enligt vissa studier är kartong också…

Kärnkraft

| K, Klimatfakta | No Comments
Kärnkraft är en energi som utvinns igenom kärnkraftverk. Dessa anläggningar är till för att producera el. Kärnkraften är inte en förnybar källa då den drivs av  radioaktivt kärnbränsle, så som…

L

Lustgas

| Klimatfakta, L | No Comments
Lustgas tillhör kategorin växthusgaser som är både naturliga och artificiella gaser som bidrar till jordens växthuseffekt. Utsläpp av lustgas sker främst från jordbruket, men förekommer också från sjukvård och industri.…

LULUCF

| Klimatfakta, L | No Comments
LULUCF är en engelsk förkortning som står för Land Use, Land-Use Change and Forestry. På svenska står det för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk. LULUCF LULUCF är 1/6 huvuddelar som…

Landgrupper

| Klimatfakta, L | No Comments
Inom klimatförhandlingarna innebär landgrupper när länder med liknande agenda går ihop och förhandlar tillsammans. Till exempel Europeiska Unionen (EU) och G77 (grupp av utvecklingsländer) är två starka landgrupper. Framför allt…

M

Miljöpåverkan

| Klimatfakta, M | No Comments
Med miljöpåverkan menas generellt människans negativa påverkan på miljön. Exempelvis kan det handla om att äta kött eller köra en bil. Det är också vanligt att tänka på miljöförstöring ur…

Miljöbil

| Klimatfakta, M | No Comments
En miljöbil är en bil som inte är lika skadlig för miljön som traditionella bilar. De flesta bilar släpper ut klimat- och hälsofarliga utsläpp. Oftast igenom förbränningsmotorer gjorda för fossila…

Metan

| Klimatfakta, M | No Comments
Metan är en lukt- och färgfri växthusgas. Detta innebär att den är del av att orsaka växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Faktum är att utsläpp av metan är den näststörsta…

Matens klimatpåverkan

| Klimatfakta, M | No Comments
Matens klimatpåverkan skiljer sig beroende på vad invånarna i ett land äter. Till exempel då vissa länder äter betydligt mindre kött (resursintensivt) medans andra äter mer. Om man ser till…

N

Negativa utsläpp

| Klimatfakta, N | No Comments
Negativa utsläpp innebär att utsläppen av växthusgaser hamnar på minus. Om vi ska hålla jordens uppvärmning under 1,5 grader (Parisavtalet) så behövs det negativa utsläpp. Det innebär att växthusgaser fångas…

Närproducerat

| Klimatfakta, N | No Comments
Närproducerat syftar ofta på livsmedel som är odlade eller producerade nära platsen som man handlar på. Köper man exempelvis närproducerade tomater i Stockholm så är de ofta odlade lokalt i…

O

Ozonlagret

| Klimatfakta, O | No Comments
Ozonlagret i atmosfären skyddar människor, djur och växter från solens skadliga UV-strålning. En förtunning eller ett hål i ozonlagret innebär därmed en hälsorisk. På 1970-talet började ozonskiktet tunnas ut till…

P

Plast och koldioxidutsläpp

| Klimatfakta, P | No Comments
Plast och koldioxidutsläpp - plast är ett material som finns överallt i våra samhällen. Faktum är att det används inom nästan alla tillverkningsområden. Exempelvis till plastpåsar, flaskor och textiler. Också…

Parisavtalets regelbok

| Klimatfakta, P | No Comments
Parisavtalets regelbok är riktlinjer för Parisavtalet från 2015. Den fungerar som en guide för vad varje land kan och ska göra för att bekämpa klimatförändringarna. Regelboken skapades 3 år efter…

Parisavtalet

| Klimatfakta, P | No Comments
Parisavtalet, eller Paris Agreement på engelska, är för nuvarande världens viktigaste klimatavtal. Det är resultatet av FNs internationella klimatförhandling 2015,  COP-mötet i Paris. Framför allt så är målet att begränsa…

Q

QELRO

| Klimatfakta, Q | No Comments
QELRO är en engelsk förkortning som står för Quantified Emission Limitation and Reduction Obligations. På svenska översätts det till kvantifierade skyldigheter för begränsningar och minskningar av utsläpp. QELRO har att…

R

Räkor och miljö

| Klimatfakta, R | No Comments
Räkor och miljö - räkor är ett av de livsmedel från haven som påverkar klimatet som mest. Bland annat är detta till följd av att de fiskas igenom bottentrålning -…

S

Solenergi

| Klimatfakta, S | No Comments
Solenergi är energi som kommer ifrån solens ljus. Idag fångar man vanligtvis den med solceller. Andra kända alternativ är solfångare och termisk solkraft. Solceller stod under 2020 för runt 1…

Sänka

| Klimatfakta, S | No Comments
En sänka handlar inom hållbar utveckling eller fysik om en kolsänka (också känt som CO2-sänka). Till exempel så är skogarna och haven kolsänkor, vilket betyder att de binder kol. Med…

T

Tvågradersmålet

| Klimatfakta, T | No Comments
Tvågradersmålet är ett mål som vill begränsa jordens globala uppvärmning till under 2 grader. Ambitionen sattes under förhandlingarna på COP16 i Cancun, Mexico. I Parisavtalet finns det även en ambition…

Trädplantering

| Klimatfakta, T | No Comments
Trädplantering har länge varit ett populärt sätt att klimatkompensera. Man planterar träd eftersom de kan binda växthusgasen koldioxid. Därmed kompenserar man för personliga eller allmänna utsläpp. Effekten uppnås genom att…

U

Utsläppsrätter

| Klimatfakta, U | No Comments
Utsläppsrätter är ett ekonomiskt styrmedel som blev känt i samband med Kyotoprotokollet 2005-2020. Det syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och skapades tillsammans med utsläppshandeln. Vilken i sig har…

UNFCCC

| Klimatfakta, U | No Comments
UNFCCC (eller bara FCCC) är en förkortning för United Nations Framework Convention on Climate Change och det internationella huvudavtalet för miljön, som grundades 1992. På svenska kallar man UNFCCC för…

V

Vindkraft

| Klimatfakta, V | No Comments
Vindkraft är en vanligt förekommande förnybar energikälla. Den används för att producera grön el. Vindkraftverk består ofta av vindturbiner med tre vingar, som kopplas direkt till en elgenerator. I Sverige…

Vegetarian

| Klimatfakta, V | No Comments
I vardagligt språk så innebär vegetarian någon som inte äter kött, fisk eller fågel. Ordets ursprung tyder dock på en kost som består av vegetabiliska livsmedel, alltså grönsaker. Och utesluter…

Vegan

| Klimatfakta, V | No Comments
Att vara vegan är som en förlängning av att vara vegetarian - som innebär att man inte äter kött. En vegan väljer precis som en vegetarian att inte äta djur,…

Växthusgas

| Klimatfakta, V | No Comments
En växthusgas är en gas som bidrar till den så kallade växthuseffekten. Detta då vissa gaser så som koldioxid, vattenånga, metan och lustgas har en förmåga att absorbera värme. Det…

Växthuseffekten

| Klimatfakta, V | No Comments
Den så kallade växthuseffekten behövs för allt liv på jorden. Det är tack vare den som värme från solens strålar stannar kvar och värmer upp planeten. Effekten kallas också drivhuseffekten…

Vattenkraft

| Klimatfakta, V | No Comments
Vattenkraft har länge varit en av Sveriges främsta energikällor. Den stod 2021 för runt 40 % av vår totala elproduktion. Det svenska målet är att ha en 100 % förnybar…

W

WWF – World Wildlife Fund

| Klimatfakta, W | No Comments
WWF står för World Wildlife Fund som på svenska är känt som Världsnaturfonden. Den är en av världens ledande organisationer för naturvård med projekt i över 100 länder. Verksamheten är…

WRI – World Resources Institute

| Klimatfakta, W | No Comments
World Resources Institute står för ”institutet för världens resurser” och är en tankesmedja grundad i USA. Bland annat så arbetar den för en bättre framtid där vi inte missbrukar jordens…

X

Xenobiotika

| Klimatfakta, X | No Comments
Xenobiotika är ett begrepp som står för alla de ämnen som är främmade för människans kropp. Med andra ord kan de också vara en kemisk substans som inte har producerats…

Y

Younger Dryas

| Klimatfakta, Y | No Comments
Younger Dryas är en kall tidsperiod under den senaste istiden, alltså för cirka 12 800 - 11 700 år sedan. På svenska kallas perioden för ”yngre dryas”. Perioden är viktig…

Z

Zero waste

| Klimatfakta, Z | No Comments
Zero waste (inget skräp på svenska) hänvisar generellt till en livsstil som inte producerar något skräp. För ett företag innebär det istället ett typ av mål eller en strategi för…

Å

Århuskonventionen

| Å, Klimatfakta | No Comments
Århuskonventionen är viktig för arbetet för miljön. Detta då den ger allmänheten och miljöorganisationer rätten att delta i beslut som gäller just miljöfrågor. Konventionen knyter alltså samman miljö och mänskliga…

Ä

Ädelmetaller

| Ä, Klimatfakta | No Comments
Utvinning av ädelmetaller har en stor miljöpåverkan. Kända ädelmetaller är bland annat guld, silver och platina. Idag är metallerna en viktig förutsättning för att tillverka de flesta produkter. I exempelvis…

Ö

Övergödning

| Klimatfakta, Ö | No Comments
Övergödning beror på för höga halter av kväve och fosfor i mark eller vatten. Olika orsaker till övergödning är utsläpp från jordbruk, trafik och industri. Jordbruket är mest uppmärksammat, bland…