Skip to main content

I naturen finns en naturlig surhet. En så kallad försurning är när fler sura ämnen tillsätts snabbare än de försvinner – det blir för surt. Detta fenomen är alltså helt naturligt, men har till följd av mänskliga aktiviteter orsakats för mycket. Till exempel svavel och kväve (sura ämnen) når sjöar och vattendrag igenom avgaserna från bensin- och dieseldrivna bilar. Avgaserna riskerar då att skapa en försurning, vilket i sig kan få tragiska konsekvenser.

Många ämnen som skapar försurningar i naturen har släppts ut av jordbruk, väg-och sjötrafik, industrier och elkraftverk. Eftersom dessa många gånger också innebär en förbränning av fossila bränslen, bidrar de till att sura ämnen ökar i naturen.

Ämnen som skapar försurning

Ovanstående beror på att fossila bränslen innehåller små mängder med både svavel och kväve. När de förbränns bildar de och släpper ut svaveldioxid och kvävedioxid. Vidare innebär utsläpp av dessa ämnen att nya bildas. Till exempel svaveldioxidens reaktion med luften kan skapa något som kallas svavelsyra. Det är denna starka syra som förr eller senare regnar ner över landskap och bidrar till att mark och sjöar försuras.

En liknade process sker vid havet. Människans utsläpp av koldioxid leder till att havens vatten binder ämnet. Denna reaktion leder till skapandet av ämnet kolsyra, vilket i sig är orsaken till försurade hav.

Konsekvenser

En försurning i naturen kan leda till förödande kedjereaktioner. Bland annat kan försurningar skapa urlakade (tömd på näringsämnen) marker. Försurningar skapar också en försvagning av vissa arter vilket innebär en minskad mångfalden i sjöar, hav, skog och mark.

Motverka försurning

För att motverka försurning kan man använda sig av kalkning. Dock kommer även denna åtgärd med miljöproblem och löser bara problemet under en kort period. Därför behöver problemet med försurningar behandlas från grunden. Med andra ord så behöver man ta tag i grundproblemet och begränsa eller helt förbjuda utsläpp av skadliga ämnen. En högst betydande åtgärd är att sluta använda fossila bränslen.

Exempel på källa: Hav & Vatten


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU