Skip to main content

Koldioxidekvivalenter – CO2e – är ett mått på utsläpp av växthusgaser. De visar hur stor växthuseffekt ett utsläpp av en viss gas har i jämförelse med koldioxid. För att förstå måttet bättre kan man dela upp ordet i två delar. Koldioxid – alltså den växthusgas vars utsläpp står för runt 60 % av jordens uppvärmning. Och ekvivalenter, som på engelska blir equivalent och står för motsvarighet. Alltså visar måttet en viss gas motsvarighet till koldioxid.

Det är viktigt med koldioxidekvivalenter för att förstå att en mindre mängd av en viss växthusgas kan orsaka samma uppvärmning som en stor mängd koldioxid. Exempelvis metan från djurhållningen kan orsaka en stor skada trots att den släpps ut i en liten mängd.

Vad är koldioxidekvivalenter?

Man kan ta växthusgasen metan som exempel. Gasens GWP (global warming potential) är 25. Vilket innebär att metan har en 25 gånger starkare förmåga att absorbera solens värme än koldioxid. Med andra ord så hade samma mängd metan som koldioxid bidragit 25 gånger mer till växthuseffekten. Vidare så är utsläpp på 1 ton metan lika mycket som 25 ton koldioxidekvivalenter. Dess motsvarighet till koldioxid är alltså 25.

Man ”översätter” därmed hur stor påverkan som växthusgaser har till hur mycket koldioxid som skulle orsaka samma växthuseffekt.

Klimatrapporteringar

Varje år så rapporteras den sammanlagda mängden utsläpp av växthusgaser. Så som koldioxid, metan, lustgas och fluorerade gaser. Rapporterna går till FNs klimatkonvention i Bonn, Tyskland. Även EU tar del av dessa rapporter. Eftersom alla växthusgaser är olika bra på att absorbera solens värme så använder man sig av olika måttstockar. Som nämnt, så bidrar inte samma mängd koldioxid som metan till samma växthuseffekt. För att underlätta i beräkningarna finns GWP och koldioxidekvivalenter.

GWP eller koldioxidekvivalenter?

GWP är som sagt olika för olika växthusgaser. Måttet visar hur mycket en specifik gas bidrar till växthuseffekten. En gas GWP används också för att räkna ut gasens koldioxidekvivalent. Som i exemplet ovan, där metan har en GWP på 25 och är lika med 25 koldioxidekvivalenter.

När man uttrycker en växthusgas utsläpp i koldioxidekvivalenter så är det enklare att jämföra en enskilds gas påverkan på växthuseffekten. Uträkningen sker genom att multiplicera utsläppet (kg) av en växthusgas med gasens GWP-faktor. Alltså 1 kg metan har en GWP på 25, 1 x 25 = 25. Ett utsläpp på 1 kilo metan motsvarar alltså koldioxidekvivalenter på 25 kg.

Växthusgas-utsläpp (kg) x GWP = koldioxidekvivalenter


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU