Skip to main content

Klimatförändringar orsakade av människan ses idag som fakta. Detta då det är ett faktum att mänskliga aktiviteter släpper ut för mycket växthusgaser. En ökad mängd växthusgaser i luften leder till ett varmare klimat. Därmed påverkar mänskliga aktiviteter, så som industrier, till en ökad medeltemperatur på jorden.

IPCC och klimatförändringar

2013 bedömde IPCC, FN-organet Intergovernmental Panel on Climate Change, det som “extremt troligt” att människan är den dominanta orsaken för den uppmätta uppvärmningen sedan mitten av 1900-talet. I skrivande stund, år 2021, så hålls det ett möte årligen för att arbeta mot, och anpassa inför, klimatförändringarna.

FN håller alltså i årliga sammankomster, som kallas COP-mötena. Nästan alla världens länder har där kommit överens om Parisavtalet. Vilket innebär att man ska arbeta för att minska de mänskliga utsläppen av växthusgaser. Till exempel så satsar man på att nå noll utsläpp vid 2050. Detta för att hålla jordens temperatur under 2 grader. Om jordens medeltemperatur höjs över detta så riskerar många olika arter att dö ut.

Klimatförändringar och global uppvärmning

Klimatförändringar används ibland som en synonym till global uppvärmning. Dock kan klimatförändringar givetvis också betyda andra typer av förändringar av klimatet. Exempelvis förändringar som inte sker till följd av mänskliga aktiviteter. Det kan gälla variationer i jordens klimat, över stora eller små områden och under korta eller långa tidsperioder. Orsakerna till detta kan vara många men skillnaden är att de kallas mer “naturliga” orsaker. Till exempel variationer i solaktivitet eller geologiska (vetenskaper om jorden) processer.

Debatten kring ett förändrat klimat

I Sverige finns det en del som menar att både en temperaturhöjning och en ökning av koldioxidhalten kan vara positivt för det svenska lantbruket. Exempelvis igenom att förlänga säsongen vilket kan tillåta flera grödor. Så som grödor som tidigare inte odlats i Sverige. Ett direkt problem här är att man tror att grundvattennivån kommer att minska, något som redan är ett problem i Blekinge, Öland och Gotland. Detta skulle innebära enorma problem med vatten för jordbruket. Ett annat större och mer globalt problem är att man inte ser till jorden som en helhet. Det vill säga att klimatet på en del av planeten påverkar en annan del. Även faktumet att någon grad varmare klimat kommer att göra många delar som idag är tätbefolkade obeboeliga.

Ett exempel på ovan är de smältande glaciärerna. När dessa smälter så blandas sötvatten så småningom med havets salta vatten. Detta i sig påverkar strömmar som Golfströmmen. Vilket kan leda till ett scenario som Younger Dryas. Med andra ord kan en förändrad ström i Atlanten, som idag tillgodoser Skandinavien med värme, resultera i ett iskallt klimat i Sverige.

Ett förändrat klimat i världen

I andra delar av världen förutspår forskare en mycket värre konsekvens av ett varmare klimat. Detta då flera platser redan kämpar med ett extremt klimat som orsakar både torka och översvämningar. En varmare temperatur bidrar också till ett mer extremt klimat, med stormar osv. Vidare så leder de smältande isarna (som är en direkt konsekvens av ett varmare klimat) till en ökning av havsnivån. Denna ökning ger enorma problem för många av världens storstäder. En konsekvens skulle nämligen vara att många av dessa städer hamnar under vatten. Exempel på sådana städer är Miami, Shanghai och Rio de Janeiro. Eftersom större delen av världens befolkning bor i städer kan detta också leda till miljontals klimatflyktingar.

Framtidens klimatflyktingar

I framtiden kan antalet klimatflyktingar öka explosionsartat om man inte bekämpar klimatförändringarna. Detta skulle också påverka Sverige som skulle behöva dela sin mark med miljontals nya människor. Vissa forskare förutspår ungefär 30 miljoner var från Indien och Kina samt ungefär 15 miljoner klimatflyktingar från Bangladesh och Egypten, med totalsiffror uppemot 150-200 miljoner människor år 2050.

Klimatförnekare

Det finns de som säger att de nuvarande klimatförändringarna, och dess kopplingar till mänskliga aktiviter, är en bluff. De kallas för klimatskeptiker eller klimatförnekare. Till exempel kända personer så som USAs förre detta president Donald Trump. Det är mycket ovanligt att forskare förnekar att de nuvarande klimatförändringarna sker till följd av människan. Runt 97  till 98 % av världens forskare stödjer slutsatsen att människan är den huvudsakliga orsaken till den globala uppvärmningen.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU