Skip to main content

Klimatflyktingar – en av de många negativa effekterna av klimatförändringarna är att klimatet också förändrar områden från beboliga till obeboliga. Med andra ord skapar ett nytt klimat också människor som flyr från olika områden. Förändringarna blir alltså så stora att människor tvingas på flykt och blir klimatflyktingar.

Dessa förändringar kan ske gradvis under en längre tid, eller väldigt plötsligt genom en oväntad naturkatastrof. Exempel på andra möjliga orsaker kan vara torka, vattenhöjdsökning och förändringar av vädrets beteende som försvårar jordbruk och det vardagliga livet.

Framtidens klimatflykting

I framtiden kan antalet klimatflyktingar bli väldigt stort om inte man motarbetar klimatförändringarna. Vissa forskare tror att det skulle kunna bli ungefär 30 miljoner flyktingar från Indien och Kina. Vidare runt 15 miljoner klimatflyktingar från Bangladesh och Egypten. Runt 2050 så kan det vara uppemot 150-200 miljoner människor som kallar sig för en klimatflykting vid år 2050. Redan på mitten av 90-talet fanns det omkring 25 miljoner klimatflyktingar. Denna siffra skulle alltså kunna öka till ofattbara mängder. 

Klimatflyktingar från Bangladesh

Ett land som Bangladesh är extra utsatt då landets mark ligger väldigt nära havsnivån. Eftersom smältande isar kommer att höja havsnivån, riskerar landet att helt eller nästintill helt försvinna.

Mer om klimatflyktingar

Flera dokumentärfilmer har behandlat temat klimatflykting. Där bland Climate Refugees som kom år 2010 och dokumentärfilmen Sun Come Up från 2011. Den sistnämnda handlar om människor som tvingas fly från Papua Nya Guinea. Dessa filmer visar hur livet som klimatflykting kan komma att bli för en stor del av jordens befolkning.

Vidare så finns en kontrovers kring klimatflyktingar som gör att de inte passar in i den klassiska definitionen för en flykting. Detta kan få följden att klimatflyktingar inte får samma skydd som exempelvis politiska flyktingar.

Tre typer av klimatmigranter har definierats av the International Organisation for Migration, IOM:

  1. Människor som flyr temporärt på grund av en akut naturkatastrof eller annan plötslig klimathändelse
  2. De som tvingas att fly på grund av kontinuerligt förvärrade förhållanden i sin miljö
  3. Personer som ser de möjliga framtida problem klimatförändringar kan orsaka och därmed väljer att fly

Vidare menar IOM att det finns fler klimatflyktingar i världen än de som tvingas fly på grund av politisk förföljelse och krig samtidigt.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU