Skip to main content

Kartong är ett av världens vanligaste förpackningsmaterial, och även ett ganska miljövänligt sådant. När det gäller kartong och koldioxidutsläpp har materialet ett väldigt låga utsläpp. Enligt vissa studier är kartong också den klimatsmartaste förpackningen, i jämförelse med plast och glas.

Kartong, plast eller glas?

Det finns flera aspekter som avgör om ett förpackningsmaterial är klimatsmart. Detta är beroende av olika delar av produktens livscykel. Studier har visar att kartong är bättre än de andra alternativen på de flesta områden.

Det är många delar som behöver fungera bra för att förpackningsmaterialet ska klassas som hållbart. Framförallt måste förpackningen tjäna sitt syfte väl, alltså skydda innehållet på ett bra sätt. Annars finns risken att det blir ett större svinn, något som är extra viktigt i relation till livsmedel. Ett förpackningsmaterial ska också vara enkelt och lätt (vikt) att transportera. Många gånger så anses ett material vara ohållbart för att det väger för mycket när det är dags för transporten. Sedan är det viktigt att materialet är lätt att återvinna. Med andra ord ska det inte kräva mycket energi i återvinningsprocessen.

Enligt studier från IVL, svenska miljöinstitutet, så har förpackningar av plast, glas och kartong samma negativa effekt gällande övergödning. Vilket betyder att alla förpackningar gjorda på kartong, plast eller glas bidrar till utsläpp av kväve och fosfor. På detta område så är inte kartong bättre än de andra alternativen. Dock är kartong överlägset när det gäller mindre koldioxidutsläpp. Bland annat på grund av att materialet är lättare att arbeta med.

Kartong och koldioxidutsläpp idag

Kartong är gjort av förnybara råvaror i form av cellulosa, vilket gör att det är ett miljövänligt alternativ som inte bidrar till klimatpåverkan vid förbränning. Cellulosa till kartong kommer främst från trä. Växthusgasutsläppen som kommer från produktion är mellan 0,25-1 kg koldioxidekvivalenter per kg material. Detta beror på den så kallade energimix som används vid produktionen. I Sverige arbetar man med en relativt grön energimix. Något som innebär att produktionen till stora delar görs med förnybar energi. Siffror visar att kartongen som bäst tillverkas av upp till 95 % fossilfri energi.

I Sverige har vi ett producentansvar för kartongförpackningar. I praktiken innebär det att industrin, genom Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), tar betalt per kilo av producenterna för att ta ansvar för insamling och återvinning av kartongen. Man kan läsa mer om detta under rubriken ”återvinning av kartong i Sverige”. Vidare så samlades det under 2017 in hela 13,2 kg pappersförpackningar per person i landet.

Kartong och klimatpåverkan

Som tidigare nämnt är kartong gjort på förnybara råvaror, så kallad cellulosa. Detta ämne finns i alla växer och är den vanligaste substansen i naturen. I Sverige tillverkas till största delen cellulosa av ved från skogen. Detta innebär en betydligt mindre klimatpåverkan än exempelvis plast, som är gjort av fossila bränslen. Dessa ämnen har uppenbart högre utsläpp när de förbränns. Även glas är ett naturligt material (sand), dock innebär detta förpackningsval en mycket tyngre vikt. Till följd av detta så släpper transporterna ut mer koldioxid. Kartong däremot är lätt att packa och är väl lämpat för optimala och lättviktiga transporter.

Återvinning

Andra viktiga delar gäller återvinningen. Även här är kartong det bästa valet, med låga utsläpp och lätt återvinning. Glasförpackningar är som sagt tunga och kräver mer energi vid återvinningsprocessen.

Fler saker som är viktiga gällande återvinningen av kartong är att papper kan återvinnas ungefär sex gånger. Sedan är pappersfibrerna i regel utslitna. Detta är ett snitt som är beror på vad kartongen ska återanvändas till och vad den i många fall blandas med. Vidare utgörs enbart 15 % av den totala fiberförbrukningen vid papperstillverkning i Sverige av återvunnet material. Detta innebär att man inte ska förlita sig på återvinningen, istället kan man försöka återanvända kartongen själv (i hemmet). Givetvis är det också bra att använda så lite material som möjligt. För övrigt så återvinns kartong som papper på återvinningscentralen.

Producenten är ansvarig för återvinningen

I Sverige konsumeras stora mängder kartong dagligen. Det gäller allt från bärkassar till mjölk- och juiceförpackningar. Som nämnt ovan så finns det ett så kallat producentansvar i Sverige. Detta innebär att det är företagens ansvar att se till att förpackningarna återvinns. Det görs som nämnt igenom ”Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)” som är ett svenskt privatägt aktiebolag. Med andra ord så är det inte staten som står för återvinningen av kartongförpackningar i Sverige. Även metall-, plast- och glasförpackningar faller inom producenternas ansvar.

Miljöcertifikat

Ett bra sätt att visa hänsyn för miljön är att välja miljövänliga förpackningar. Detta kan man göra igenom att se till att den råvara som använts till kartongen är certifierad. Till exempel, om cellulosan till kartongen kommer från en svensk skog, är det viktigt att träet har godkänts av certifikat som ”Forest Stewardship Council, FSC”.

Detta certifikat ämnar att säkerställa att förpackningarna kommer från ansvarsfullt och miljövänligt skogsbruk. Dock har exempelvis Naturskyddsföreningen kritiserat FSC-certifikatet i Sverige. Detta är främst på grund av den svenska skogsindustrin. Bland annat har markägare med detta certifikat kalhuggit skogar och livsmiljöer för hotade arter. Något som Naturskyddsföreningen inte tycker kan kallas ett hållbart skogsbruk.

Papper eller kartong

Det finns inga direkta definitioner som skiljer papper från kartong. Däremot är kartong till stora delar gjort av flera skikt. Med andra ord kan kartong vara flera lager papper utan mellanskikt. Till skillnad från wellpapp, som består av ett eller flera vågiga mellanskikt. Men kartong kan också vara gjort av andra källmaterial. Också av blandat material som nyfibrer blandat med returfibrer. Detta betyder att kartongen görs av nytt cellulosa blandat med återvunnet material.

Papperspåse eller plastpåse?

Fördelarna med en papperspåse från matbutiken är att den kan återvinnas. Vidare är papper nedbrytbart till skillnad från plast. Nackdelar med papperspåsen är dock att en medelstor papperspåse i snitt orsakar hela 430 g koldioxidutsläpp. Detta har visat sig vara tre gånger mer än en lika stor plastpåse. Detta då papper anses vara energikrävande att tillverka. Vidare har detta att göra med att en femtedel av jordens koldioxidutsläpp orsakas av skogsindustrin.

Det bästa och enklaste man kan göra för miljön är att investera i återanvändbara påsar. Den andra hållbaraste påsen är den som blir återanvänd.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU