Skip to main content

Enligt NE betyder antropocen ”människans tidsålder”. Begreppet syftar på att människan har påverkat jorden så mycket att vi gått in i en ny geologisk epok; antropocenen. Ordet har blivit populärt i förhållande till klimatkrisen och hörs idag ofta i klimatdebatter. Bland annat använder miljövetaren Johan Rockström begreppet.

Varför antropocen?

Vissa forskare menar att människans påverkan på jordens klimat, ekosystem och geologi bör markeras med en ny geologisk tidsålder; antropocenen. Den innebär slutet på holocenen, som pågått i cirka 11 500 år och markerar slutet på den senaste istiden.

Generellt sett så sägs det att antropocenen tog sin början på 1800-talet i takt med industrialiseringens framfart. Dock är antropocenens början nästan lika omdiskuterad som begreppet i sig. Till exempel menar vissa forskare att tidsåldern började med jordbruket. Andra menar att det var när människan började med kärnbombstestning. Detta då sprängningar från kärnvapen har lämnat tydliga spår efter sig i de geologiska lagren sedan 1945. Vidare kan en kärnvapenexplosion jämföras med ett vulkanutbrott.

Själva begreppet antropocen är mycket omdiskuterat. Bland annat eftersom tidigare geologiska epoker varit betydligt längre än holocen (den vetenskapligt erkända och nuvarande epoken). Exempelvis så var tidsåldern innan holocene, den så kallade Pleistocene, cirka 1,8 miljoner år lång. Holocenen har som tidigare nämnt enbart existerat i 11 500 år. Att kalla den nuvarande tidsåldern för antropocen är därmed inte vetenskapligt accepterat. Trots detta faktum används begreppet mer och mer till vardags.

Vad betyder antropocen?

Man skulle kunna säga att ”människans tidsålder” är en synonym till antropocen. Detta då ordet i sig delas upp i ”antropos”, som är grekiska för människa, och ”cen”, som används för att beskriva en epok inom geologin. Tidsåldern föreslogs av nobelpristagaren Paul Crutzen redan år 2000 men sägs ha myntats av forskaren Eugene F. Stoermer.

Den viktigaste anledningen till nya tidsåldrar är synliga förändringar i jordskorpans lager. De som vill kalla den nuvarande tidsåldern för antropocen pekar på att två tredjedelar av den odlingsbara marken på jorden är brukad. Vidare flyttar människan mer jord och grus än planeten själv. De 300 miljoner ton plast som tillverkas om året anses också komma att lämna tydliga spår. Andra exempel är spår från krig och vapen. Den vanligaste hänvisningen är dock till den globala uppvärmningen, kapabel att förändra allt liv på jorden.

Idag fortsätter geologiska forskare att diskutera begreppet antropocen. Kanske kommer begreppet markera en ny geologisk tidsålder i framtiden.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU