Skip to main content

COP26 står för det 26e ”Conference of the Parties” som ordnas årligen av FN. Miljömötet hölls i Glasgow, Skottland, mellan den 31 oktober och den 12 november 2021. Det var första gången i historien som mötet hölls i Storbritannien. COP26 skulle egentligen ha ägt rum år 2020 (fem år efter Parisavtalet) men ställdes in på grund av Covid-19 pandemin.

Huvudmålet med COP26 var att fortsätta arbeta för att hålla den globala uppvärmningen under 1.5 grader. Syftet var också att diskutera hur världen kan nå noll utsläpp vid 2050. Vilket innebär att utsläppen är jämställda eller under den mängd utsläpp som naturen själv kan ta hand om utan att omvandla klimatet. Dessa mål diskuteras bland annat igenom att se över Parisavtalet.

Conference of the Parties

Conference of the Parties, de årliga klimatmötena, har ordnats av FN sedan 1995. Framför allt har deltagarna varit medlemsländerna i UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Dock medverkar också andra parter och aktörer som observatörer. Anledningen till mötena är att övervaka och förhandla om hur klimatförändringarna ska bekämpas. Med andra ord så förhandlar man om hur mycket man kan minska på utsläppen av växthusgaser. Vidare diskuteras också hur olika länder ska anpassa sig till klimatförändringarna. Till följd av detta berörs också hur anpassningen ska kunna finansieras. Exempelvis igenom Green Climate Fund.

Det allra första mötet ägde rum i Berlin 1995 och kallas för COP1. Vidare kallas klimatmötet år 2015, som hölls i Paris, för COP21. Det var detta möte som skapade Parisavtalet. 194 länder har idag skrivit under Parisavtalet, medans 187 har ratificerat det (vilket betyder att det är legalt bindande). Med andra ord så är 187 länder bundna till avtalet enligt internationell lag. Dock följer det inget straff om man bryter mot överenskommelsen. Det senaste mötet ägde rum i Madrid 2019. Då höll bland annat klimataktivisten Greta Thunberg ett uppmärksammat tal. Detta möte avslutades utan att man kom överens i flera frågor. En sak medlemsländerna i UNFCCC dock kom överens om var att minska sina koldioxidutsläpp inför COP26.

Vad hände på COP26?

COP26 resulterade i två huvudsaker:

  1. Glasgow Climate Pact (Glasgows klimatpakt)
  2. fulländandet av Paris Rulebook (Parisavtalets regelbok)

COP26 resulterade alltså i signeringen av Glasgow Climate Pact (se nedan) och fulländandet av Paris Rulebook, en regelbok som syftar till att implementera Parisavtalet. Det fanns också andra överenskommelser i samband med COP26 men de två nämnda ovan var officiellt sett de viktigaste.

Glasgow Climate Pact

Diskussionerna på COP26 drog över en dag till den 13 November för att slutligen resultera i Glasgow Climate Pact. I korthet så är överenskommelsen en samling beslut som bygger på målen i Parisavtalet. I stort så gäller det åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna. Glasgow Climate Pact är inte legalt bindande för något av länderna som har signerat klimatpakten.

Parisavtalet

COP26 berörde alltså Parisavtalet mycket. Detta då länderna som slutit sig till avtalet också förband sig att förhandla om avtalet vart femte år. Anledningen var att kunna höja ambitionsnivån vart femte år och därmed arbeta snabbare.

Parisavtalet handlar om att hålla den globala temperaturen ”långt under” två grader, med ambitionen att hålla den vid 1,5 grader. Det är ett historiskt avtal där alla världens länder har kommit överens om att bekämpa klimatförändringarna. Bland annat så siktar man på noll utsläpp av växthusgaser vid år 2050. Något som innebär att de måste ha halverats till 2030.

Källor: Commonslibrary  Outcomes – COP26


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU