Skip to main content

Glasgow klimatpakt är det viktigaste resultatet från COP26, det 26:e globala mötet om klimatförändringarna. COP26 ägde rum i Glasgow, Skottland, 2021, vilket förklarar namnet på pakten. Glasgow klimatpakt är den första av sitt slag som förbinder länder att “fasa ner” fossila bränslen som kol. Med andra ord är pakten den första globala överenskommelsen som slår fast att fossila bränslen måste minska.

COP26 och resultatet, Glasgows klimatpakt, betraktas både som en framgång och ett misslyckande. Medier, forskare och miljöaktivister kritiserar till exempel pakten för att den är skriven med vaga ord (t.ex. så står det “att kolet ska fasas ned” i stället för “fasas ut”). Dessutom anser de att åtagandena inte är tillräckliga för att bekämpa den globala uppvärmningen. Med andra ord så är pakten inte tillräcklig för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Andra, t.ex. de politiker som deltog i mötena, kallar resultatet för en global framgång. Delvis för att man lyckades komma överens om att “fasa ner” fossila bränslen (läs mer om detta nedan).

Klimatpakten från Glasgow

Glasgow klimatpakt är kopplad till Parisavtalet från 2015. Därför var “håll 1.5 grader vid liv” (keep 1.5 degrees alive) en av de vanligaste slogans under COP26. Vilket är Parisavtalets huvudmål. När nationerna undertecknade Parisavtalet åtog de sig att årligen rapportera om de så kallade nationellt fastställda bidragen (Nationally Determined Contributions, NDC). Dessa är rapporter om nationella insatser för att minska på utsläppen av växthusgaser. Med andra ord, rapporter om vad varje nation gör för att bekämpa klimatförändringarna. Dessa rapporter skickas till UNFCCC (det organ som organiserar de globala klimatmötena).

Vidare så var en av konsekvenserna från Parisavtalet att NDC:s ska diskuteras vart femte år. Därför diskuterades de på COP26. Ett annat viktigt resultat av COP26 var beslutet att rapporterna ska läggas fram oftare (vartannat år i stället för vart femte). Detta är viktigt eftersom det kan leda till att länder göra mer. Till exempel genom att ge ett högre ekonomiskt stöd till länder som redan kämpar med klimatförändringarna.

Picture of envrionmental activists, holding a sign that says "there is no planet B".

Glasgow klimatpakt i detalj

Glasgow klimatpakt är resultatet av flera dygns diskussioner mellan länderna i UNFCCC. Finansiella bekymmer var dominerande och det var komplicerat att nå en överenskommelse. Som nämnts var det viktigaste beslutet att minska användningen av fossila bränslen. Bland annat beslutades att “fasa ner” “ineffektiva subventioner för fossila bränslen”. I princip innebär detta att länder ska minska (inte sluta) subventionera fossila bränslen. Detta betyder att man tillåter färre statliga insatser för att sänka kostnaderna för produktionen av fossila bränslen. Eller att staten sänker skatten på till exempel bensin för folket så att bensinen blir billigare att använda.

Som nämnts var det också en stor debatt kring användningenav kol, där framför allt Kina, Indien och USA gjorde avtalet mer löst. “Fasa ut” ändrades till slut till “fasa ner”, vilket gjorde många deltagare besvikna. Detta beror på att kol är den största källan till utsläpp av växthusgaser i dag. Forskare kräver därför att man helt slutar använda kol för att mildra klimatförändringarna. Vissa länder är dock i hög grad beroende av kol för sin energianvändning. Vilket gör förändringarna svåra.

Det är viktigt att notera (för att utveckla från ovan) att denna typ av diskussioner är ganska komplexa. Å ena sidan finns det ett brådskande behov av långsiktigt tänkande. Till exempel genom att förstå de negativa konsekvenser som kolet har för klimatförändringarna (och hur klimatförändringarna kommer att påverka världen). Å andra sidan är länder bekymrade över sina ekonomier och folkets livskvalité och tänker mer kortsiktigt.

Andra resultat

Andra resultat av pakten var att man enades om en uppsättning regler för en global “koldioxidmarknad”. Dessa regler tros öka medlen för gröna projekt i världen. Kort sagt gör en koldioxidmarknad det möjligt för företag att släppa ut växthusgaser om de investerar i grön utveckling någon annanstans i världen. Denna mekanism kritiseras för att tillåta stora förorenare att fortsätta släppa ut växthusgaser. Men den ses också i ett positivt ljus eftersom den bidrar till gröna investeringar.

Avtal från COP26 utanför pakten

Under COP26 gjordes några viktiga åtaganden som inte ingick i klimatpakten från Glasgow. Ett av dem var att stoppa avskogningen senast 2030, vilket över 100 nationer kom överens om. Ett annat var att minska utsläppen av växthusgasen metan med 30 % från 2020 års nivåer till slutet av detta årtionde. Dessa frågor är mycket viktiga för att mildra klimatförändringarna. Men intressen, till exempel ekonomiska intressen, stoppar utvecklingen.

Källor: UKCOP26EarthUNFCCC, The Conversation


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU