Skip to main content

UNFCCC (eller bara FCCC) är en förkortning för United Nations Framework Convention on Climate Change och det internationella huvudavtalet för miljön, som grundades 1992. På svenska kallar man UNFCCC för klimatkonventionen eller FNs klimatkonvention. Idag används förkortningen UNFCCC vanligen när man pratar om själva sekretariatet till miljöavtalet. Bland annat därför kan man se UNFCCC som grundpelaren för FNs klimatarbete. Inom klimatkonventionen ryms tilläggsprotokollen Kyotoprotokollet och Parisavtalet.

UNFCCCs historia

UNFCCC är ett fördrag från världskonferensen för miljö och utveckling i Rio de Janeiro, Brasilien, från 1992. Dess syfte var då att förhindra faran för människans negativa påverkan på klimatet. Detta skulle göras genom att minska växthusgaserna. Konventionen trädde i kraft 1994 och öppnade 1995 ett sekretariatet i Bonn, Tyskland. Idag har nästan alla länder, hela 197 stycken, ratificerat fördraget (gjort det juridiskt bindande).

UNFCCC  idag

De 197 medlemsländerna som har skrivit på fördraget har förbundit sig att anta policys och åtgärder för att mildra klimatförändringarna. Dessutom behöver länderna rapportera om deras agendor och resultat med jämna mellanrum. Däremot förbinder inte UNFCCC länderna till några konkreta åtgärder och kan ses som en ganska lös överenskommelse.

Klimatkonventionen fastställer att industrialiserade länder ska ta störst ansvar i minskandet av växthusgaserna. Detta då de släppt ut mer än andra länder. De industrialiserade länderna kallas ”Annex-I” länder och inkluderar också ett antal nationer med ”ekonomier i övergångsfasen”. Länder som inte inkluderas bland dessa kallas ”Non-Annex I” länder och behöver inte rapportera om deras klimatåtgärder till samma utsträckning som föregående.

För att stärka UNFCCCs åtgärder fastställer artikel 17 i konventionen ett förslag för tilläggsprotokoll. Dessa protokoll ska fungera som konkreta begränsningar för medlemsländerna. Till följd av detta skapades Kyotoprotokollet 1997. Protokollet fastställer bindande och tydliga minskningar av växthusgaser. Med andra ord så är Kyotoprotokollet UNFCCCs första implementering av faktiska åtgärder i samband med klimatkrisen. Vidare så gäller ovanstående principer, där industrialiserade länder tar störst ansvar, även för Kyoto-avtalet. Kyotoprotokollet gick ut 2020 och följs av det aktuella och mer ambitiösa Parisavtalet.

Som tidigare nämnt så används förkortningen UNFCCC för konventionens sekretariat i Bonn. Detta sekretariat har bland annat ansvar för att organisera klimatmötena och behandla ländernas klimatrapporter. Exempelvis så mottar UNFCCCs sekretariat de så kallade NDCs, som står för Parisavtalets Nationally Determined Contributions. Det vill säga de nationella bidragen för att uppnå Parisavtalets mål.

Källor: UNFCCC (1), UNFCCC (2), UNFCCC (3), Wikipedia


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU