Skip to main content

Doughnut economy kan översättas till munk-ekonomin på svenska och är en ekonomisk modell som går ut på att hålla sig inom planetens gränser. Helt enkelt en hållbar ekonomisk modell som tillgodoser människans behov inom jordens ekologiska gränser. Modellen skapades av Kate Raworth och testas i skrivande stund i Amsterdam (2021).

Vad är Doughnut Economy?

Modellen kallas för doughnut economy då diagrammet som förklarar tankarna bakom det är format som en munk, alltså en cirkel med ett hål i mitten. I cirkeln placeras människans brist på väsentliga behov, så som rent vatten, utbildning, sjukvård och jämlikhet. Själva munken symboliserar platsen där man vill att människan ska vara, den goda delen där det sociala och väsentliga behovet och där  jordens gränser möts och tillgodoses. Utanför munkens gränser placeras exempelvis klimatförändringarna, minskad biologisk mångfald och förorenat vatten.

Idén är att ingen människa ska falla in i cirkelns mitt, medans inga av jordens ekologiska gränser ska överskridas. Det handlar därför om att skapa en ekonomi som främjar en hållbar värld. Modellen kan användas som en kompass för att göra just detta.

Nio Ekologiska Gränser

I modellen har jorden i huvudsak nio ekologiska gränser. Dessa är klimatförändringarna, havets försurning, kemisk förorening, kväve- och fosforbelastning (övergödning) och färskvattenuttag (idag görs för stora uttag av sötvatten). Vidare är det också markomvandling (vägar och jordbruksmark), förlust av biologisk mångfald, luftförorening och ozonskiktets utarmning.

Tolv Sociala Mål

Doughnut economy utgår också ifrån 12 sociala mål, i linje med FNs globala mål för en hållbar utveckling. Dessa är mat, hälsa, utbildning, inkomst och arbete, demokrati, social rättvisa, jämställdhet, bostad, socialt kapital, energi och vatten.

En Blomstrande Doughnut Economy

Kate Raworth, ekonomen som grundade modellen, pratar ofta om att skapa en ekonomi som utgår ifrån att ”blomstra” (a thriving economy) istället för en som enbart fokuserar på att konstant växa (economic growth). Detta gör att doughnut economy ofta förknippas med tankar om en cirkulär ekonomi. Man kan säga att doughnut economy kan fungera som en modell för att uppnå en cirkulär ekonomi.

Under 2020 blev Amsterdam den första huvudstaden i världen som arbetar utifrån doughnut economy modellen. Detta följde de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 pandemin, som ett sätt att sträva efter en hållbar ekonomi. Amsterdams kommun började med att arbeta utifrån ramverket igenom att undersöka hur staden kan skapa en blomstrande ekonomi. Andra aspekter som påverkade arbetet var hur staden kan existera med en respekt för välbefinnandet för hela jordens befolkning. Vidare hur Amsterdam kan fungera utan att det ska vara på bekostnad av jordens hälsa.

Källa: Kate Ryworth 


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU