Skip to main content

Definitionen för hållbar utveckling är allmänt känd som ”hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. På engelska kallas det ”sustainable development” och relateras ofta till FNs hållbarhetsmål.

FN och en hållbar utveckling

En hållbar utveckling är idag en överordnad princip för FNs arbete. Vidare är den ett övergripande mål för den svenska politiken. Exempel på den svenska regeringens arbete för detta är bland annat mål för att hela Sverige ska växa och utvecklas. Detta innebär en balans mellan landsbygden och städerna.

hållbar utveckling

Det sociala, miljön och ekonomin

En utveckling som är hållbar förknippas i stort med tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. Detta speglas i de globala målen som inkluderar och strävar efter en balans mellan alla tre. Med andra ord så bör det sociala, miljön och ekonomin behandlas parallellt och inte i någon turordning. Balansen för en faktisk hållbar utveckling är därmed svår att uppnå.

Det mest ambitiösa initiativet för att uppnå den hållbara utvecklingen är de globala målen. Dessa är också kända som hållbarhetsmålen eller SDG från engelskans Sustainable Development Goals. De antogs 2015 av FN:s generalförsamling med mål att komma närmare en social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling i världen.

Globala målen är 17 till antalet och rör allt från hälsa (mål 3), jämställdhet (mål 5) och hållbar konsumtion (mål 12) till bevarande av haven (mål 14). Vidare berörs klimatförändringar (mål 13) och att stärka globala partnerskapet för en utveckling som är hållbar (mål 17). Ibland delas målen in i kategorierna människan, planeten, välståndet, freden och partnerskapet.

Kritik mot hållbar utveckling

Den hållbara utvecklingen och arbetet för att uppnå de globala målen har bemött en viss kritik. Detta gäller främst den lösa definitionen som kan bidra till att begreppet används på fel sätt. Med andra ord kan olika initiativ kallas hållbara utan att ha exempelvis ”kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” i åtanke. Vidare kan olika agendor framställas som hållbara utan att balansera det sociala, miljön och ekonomin.

Som exempel på ovanstående så förekommer det att företag kallar sin produktion ”hållbar” trots att den kan ha en negativ effekt på sociala och miljömässiga delar av samhället. Det kan därför vara bra att vara uppmärksam på så kallad green washing, eller grön tvätt. Detta innebär att en verksamhet belyser någon miljöinsats som de har gjort och framhäver därefter sitt företag som hållbart. Trots att andra delar av verksamheten fortsätter att vara ohållbara.

Som tidigare nämnt finns det tre dimensioner inom en utveckling som klassas som hållbar. Dessa kan också kallas ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Den första kan ses som grundläggande för en social och ekonomisk hållbarhet. Detta då planetens hälsa är avgörande för exempelvis mat- och energiproduktion.

Källor: Lunds Universitet, Regeringen


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU