Skip to main content

Biologisk mångfald, eller biodiversitet, är ett vanligt uttryck i samband med klimatförändringarna. Det står för de olika typer av liv som finns inom ett område, eller på hela jorden. Till exempel så har en naturskog en stor biologisk mångfald som består av växer, djur, svampar och bakterier. Dessa stödjer varandra i skogens så kallade ekosystem. Och bidrar till en naturlig balans.

Den biologiska mångfalden på hela jorden hotas idag av mänskliga aktiviteter. Till exempel så innebär avskogningen att livsmiljön för många olika arter förstörs. Vilket leder till att många av jordens arter är utrotningshotade.

Varför är den biologiska mångfalden viktig?

Den biologiska mångfalden är otroligt viktig. Den är avgörande för de processer som stödjer livet på jorden. Om bara en del av ett ekosystem skadas eller försvinner så stör det balansen i hela systemet. En art kan exempelvis bli för stor och orsaka en annan arts död. Som nämnt ovan så hotar människan den biologiska mångfalden idag. Bland annat igenom klimatförändringar, en växande befolkning och föroreningar. Enligt WWF så har den globala mängden av däggdjur, fiskar, reptiler och amfibier (t.ex. grodor) minskat med hela 68 % sen 1970-talet.

Eftersom biodiversitet är ett stöd för allt liv på jorden så är den också ett livsviktigt stöd för människan. Vi är en del av jordens ekosystem och är beroende av att andra arter överlever. Till exempel så behöver vi växter för att få luft och mat. Växterna är i sig beroende av andra delar i ekosystemet. Så som bin (för pollinering) som hjälper dom att överleva. Idag är världens bin utrotningshotade. Vilket kan få katastrofala konsekvenser för allt annat liv.

Biologisk mångfald i världen

Vissa områden på planeten har större biologisk mångfald än andra. Till exempel regnskogar runt ekvatorn. Så som Amazonas regnskog i Sydamerika eller Kongobäckenet regnskog i hjärtat av Afrika. Amazonas regnskog är ett hem för över 3 miljoner arter, varav 2 500 olika sorters träd. Faktum är att Brasilien, där större delen av Amazonas regnskog breder ut sig, är det land som har den största biologiska mångfalden i världen. Detta beror dock på fler områden är just Amazonas, även exempelvis Atlantskogen.

Andra områden med ovanligt stor mångfald är regnskogen Daintree i Australien och molnskogarna i Ecuador. Forskare menar att alla dessa områden har varit ekologiskt stabila under långa perioder. Vilket har tillåtit evolutionen att utvecklas ostört. Därför är platser med stor biologisk mångfald som jordens bibliotek av arter.

Hotspots för biologisk mångfald

Det finns 36 områden på planeten som kallas för hotspots för biologisk mångfald (biologiska hetfläckar). Platserna är markerade då de innehåller arter som inte finns på andra ställen. Även för att de hotas av människor, då över 70 % av dess naturliga vegetation har försvunnit. Med andra ord så markerar hotspots områden som är oersättliga för planeten. Till exempel så räknas Madagaskar, Cerrado i Brasilien, Himalaya och Atlantskogen till hotspots. Det handlar alltså inte bara om tropiska områden utan även om bergsområden med lövskogar.

Insatser för att skydda den biologiska mångfalden

Hållbarhetsmålen berör biologisk mångfald igenom mål 15 i Agenda 2030. Målet är att: “skydda, återställa och främja ett hållbart utnyttjande av terrestra ekosystem, förvalta skogarna på ett hållbart sätt, bekämpa ökenspridning, stoppa och vända markförstöringen och stoppa förlusten av biologisk mångfald.”

Vidare så finns det många organisationer som arbetar för att skydda jordens biologiska mångfald. Till exempel WWFConservation International and the Nature Conservancy (TNC).

Källor: WWFGreenPeaceScienceDirect


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU