Skip to main content

Agenda 2030 är en fortsättning på millenniemålen. Det är en global agenda som har antagits av FN:s 193 medlemsländer i september 2015. En stor och uppmärksammad del av Agenda 2030 är de 17 globala hållbarhetsmålen. Dessa är också kända som de så kallade SDGs efter engelskans sustainable development goals. Målen är till för att ta oss närmre en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar utveckling i världen. Anledningen till namnet Agenda 2030 är att målen ska uppnås till år 2030.

Millenniemål eller hållbarhetsmål?

Det finns vissa skillnader mellan millenniemålen och de nya hållbarhetsmålen. Till exempel gällde de tidigare målen bara utvecklingsländer. Medans de nya är universella och gäller alla världens länder. Andra skillnader är att det nu är mer inriktat på att bemöta roten till många av de problem som finns i världen. Vilket också gör att de nya målen är bredare än de gamla.

Tanken är att hållbar utveckling ska motverka negativa effekter från klimatförändringar, så som bristande tillgång till mat och vatten. Vidare ska de motarbeta risken för konflikter och sjukdomsspridning. Något som kan göras genom direkta åtgärder och långsiktigt hållbara projekt som behandlar de underliggande problemen. Begreppet hållbar utveckling sattes på kartan redan 1987 då FN:s världskommission för miljö och utveckling lyfte vikten av att uppnå social hållbarhet. Detta genom att ta hänsyn till och utgå från tre principiella perspektiv: ekonomin, det sociala och miljön.

Agenda 2030 i Sverige

Arbetet kring agendan i Sverige ska stödjas och stimuleras av den så kallade Agenda 2030-delegationen. Denna har utsetts av regeringen och består av experter inom områden som kultur, miljö, näringsliv och forskning. Varje medlemsland i FN tar fram en handlingsplan för agenda 2030. Dock finns det ingen legalt bindande överenskommelse som ser till att detta görs. I Sverige ansvarar den Statistiska Centralbyrån (SCB) för denna del. Även Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är högst delaktig i genomförandet. Framför allt eftersom myndigheten har huvudansvaret för att genomföra svensk utvecklingspolitik.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU