Skip to main content

Globala målen för hållbar utveckling kan förkortas som “globala målen” eller “SDG” från engelskans Sustainable Development Goals,  och antogs 2015 av FN:s generalförsamling. Målet var att skapa en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i världen. De globala målen är en del av ramverket Agenda 2030, vilket är en fortsättning på Förenta Nationernas tidigare åtta Millenniemål som var planerade att uppnås år 2015. Ambitionerna i Millenniemålen var dock för ambitiösa för tiden och alla uppnåddes inte. Därför blev Agenda 2030 en kombination av gamla och nya mål.

De 17 Globala målen

Målen är framtagna av FN:s 193 medlemsländer i en transparent process som även inkluderade regeringar, privata sektorn, forskare och civilsamhället. Länderna rapporterar så ofta de önskar sina framsteg i arbetet till FN:s forum för hållbar utveckling i New York.

Globala målen är 17 till antalet och rör allt från hälsa (mål 3), jämställdhet (mål 5) och hållbar konsumtion (mål 12) till bevarande av haven (mål 14). Andra exempel är klimatförändringar (mål 13) och att stärka det globala partnerskapet för en hållbar utveckling (mål 17). Ibland delas målen in i olika kategorier, så som människorna, planeten, välståndet, freden och partnerskapet. Vidare finns det underkategorier för varje övergripande mål, så som mål 17 – hållbar utveckling. Det finns hela 169 underkategorier, eller så kallade delmål. Dessa leder till detaljer som underlättar statistik och ambitioner.

Nationella indikatorer

FN förser medlemsländerna med 230 globala indikatorer för att mäta den hållbara utvecklingen. Sedan gör varje land dessa till nationella indikatorer. Med andra ord så fungerar indikatorerna som mätinstrument för att ha koll på den hållbara utvecklingen. I Sverige är det Statistiska Centralbyrån, SCB, som på regeringens uppdrag ansvarar för det finns nationella indikatorer.

Alla svenska ministrar har ett gemensamt ansvar för genomförandet av de globala målen. Andra viktiga aktörer är representanter från forskningsvärlden, politiker och näringslivet i den Agenda 2030-delegation som blev utsedd av regeringen. Även Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, spelar en viktig roll i genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling. Detta eftersom Sida har ansvar för att genomföra svensk utvecklingspolitik.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU