Klimatförändringar orsakade av människan ses idag som fakta. 2013 bedömde IPCC, FN-organet Intergovernmental Panel on Climate Change, det som “extremt troligt” att människan varit den dominanta faktorn för den uppmätta uppvärmningen sedan mitten av 1900-talet.

Klimatförändringar används ibland som synonym till global uppvärmning, men kan också referera till andra förändringar än de som sker med anledning av människans påverkan. Det kan då gälla variationer i jordens klimat, över stora eller små områden och korta eller långa tidsperioder. Naturliga orsaker kan då vara variationer i solaktivitet eller geologiska processer.

En del menar att både en temperaturhöjning och ökning av koldioxidhalten skulle vara positivt för lantbruket i Sverige, genom att förlänga säsongen vilket kan tillåta en extra sådd och även eventuellt tillåta nya grödor som tidigare inte kunnat odlas i Sverige. Exempel på problem skulle kunna vara att grundvattennivån minskar, något som redan är ett problem i Blekinge och på Öland och Gotland.  

I andra delar av världen lär konsekvenserna av klimatförändringarna bli betydligt värre. En havsnivåhöjning på omkring en meter under kommande århundrade skulle ge stora problem för städer som Miami, Shanghai och Rio de Janeiro. I framtiden kan antalet klimatflyktingar bli väldigt stort om inte åtgärder tas. Vissa forskare menar att det skulle kunna bli ungefär 30 miljoner var från Indien och Kina samt ungefär 15 miljoner klimatflyktingar från Bangladesh och Egypten, med totalsiffror uppemot 150-200 miljoner människor år 2050.

De som menar att det är en bluff att nuvarande kraftiga klimatförändringar skulle vara antropogena, alltså orsakade av människan, brukar kallas för klimatskeptiker eller klimatförnekare. Denna typ av skepticism är mycket ovanlig bland insatta forskare, omkring 97 till 98 procent stödjer de etablerade slutsatserna kring människan som huvudsaklig orsak till global uppvärmning.

När det talas om lösningar på de klimatförändringar vi nu ser är det oftast minskning av koldioxidutsläpp som får huvudfokus, och arbete pågår med detta till exempel genom att byta ut energikällorna för fordonstransport och produktion av elektricitet.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu