Global uppvärmning orsakat av människan ses idag som fakta. 2013 bedömde IPCC, FN-organet Intergovernmental Panel on Climate Change, det som “extremt troligt” att människan varit den dominanta faktorn för den uppmätta uppvärmningen sedan mitten av 1900-talet. Klimatet förändras naturligt över långa cykler, men den uppvärmning vi nu ser har ett betydligt högre tempo, med orsak främst av en ökad koncentration av växthusgaser i atmosfären.

Klimatförändringar används ibland som synonym till global uppvärmning, men kan också referera till andra förändringar än de som sker med anledning av människans påverkan.

En del menar att både en temperaturhöjning och ökning av koldioxidhalten skulle vara positivt för lantbruket i Sverige, genom att förlänga säsongen vilket kan tillåta en extra sådd och även eventuellt tillåta nya grödor som tidigare inte kunnat odlas i Sverige. Extra varma temperaturer skulle dock också förändra den ekologiska balansen genom att vissa insekter hinner med en extra äggläggning och nya arter tillkommer som tidigare inte trivts i klimatet.

Ett annat problem skulle kunna vara att grundvattennivån minskar, något som redan är ett problem i Blekinge och på Öland och Gotland.  

Det finns en stor osäkerhet i beräkning av hur stor påverkan växthuseffekten kan komma att ha på temperaturförändringarna. Det finns effekter av global uppvärmning som skulle kunna späda på ytterligare temperaturhöjningar, som om glaciärer smälter vilket minskar jordens förmåga att reflektera tillbaka solstrålning, eller att organiskt material som länge varit nedfryst tinas upp och släpper ut växthusgaser som metan.

Förutom de viktiga sänkningarna av mängden växthusgaser (till exempel koldioxid, metan och lustgas) som det arbetas hårt för på vissa håll diskuteras också mindre konventionella lösningar för att minska global uppvärmning. Exempel på åtgärder är den grupp av tekniker som grupperas som CCS, Carbon Capture & Storage, vilket skulle tillåta negativa koldioxidutsläpp från vissa processer. Enligt många forskare är processen så långt gången att negativa utsläpp är ett måste för att kunna nå Paris-avtalets tvågradersmål.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu