Globala målen för hållbar utveckling, förkortas ibland som globala målen eller SDG från engelskans Sustainable Development Goals, antogs 2015 av FN:s generalförsamling med mål att komma närmre en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i världen.

De globala målen är en del av ramverket Agenda 2030, en fortsättning på Förenta Nationernas tidigare åtta Millenniemål som skulle vara uppnådda till år 2015. Ambitionerna i Millenniemålen var ambitiösa och alla uppnåddes inte, vilket gjort att Agenda 2030 är en kombination av de gamla målen och ytterligare tilläggsmål.

Målen är framtagna av FN:s 193 medlemsländer i en transparent process som även inkluderade regeringar, privata sektorn, forskare och civilsamhället. Länderna rapporterar så ofta de vill sina framsteg i arbetet på FN:s forum för hållbar utveckling i New York.

Globala målen är 17 till antalet och rör allt från hälsa (mål 3), jämställdhet (mål 5) och hållbar konsumtion (mål 12) till bevarande av haven (mål 14), klimatförändringar (mål 13) och att stärka globala partnerskapet för hållbar utveckling (mål 17). Ibland delas målen in i kategorier: människorna, planeten, välståndet, freden och partnerskapet. Med 169 delmål går agendan sedan ner på detaljnivå för att underlätta statistik och ambitionsnivåer.

FN förser medlemsländerna med 230 globala indikatorer för att mäta den hållbara utvecklingen, som sedan varje land ska göra till nationella indikatorer. I Sverige är det Statistiska Centralbyrån, SCB, som på regeringens uppdrag ansvarar för det finns nationella indikatorer.

Alla svenska ministrar har ett gemensamt ansvar för genomförandet, utöver detta har ett särskilt ansvar lagts på Isabella Lövin i form av minister för internationellt utvecklingssamarbete och biståndsminister Ardalan Shekarabi. Andra nyckelaktörer kommer vara representanterna från forskningsvärlden, politiken och näringslivet i den Agenda 2030-delegation som blev utsedd av regeringen.

Även Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är högst delaktig i genomförandet eftersom myndigheten har huvudansvar för att genomföra svensk utvecklingspolitik.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu