I naturen finns en naturlig surhet, men när ämnen som svaveldioxid, kvävedioxid och ammoniak släpps ut i naturen kan sjöar och vattendrag bli överdrivet försurade. Dessa ämnen släpps ut av jordbruk, väg- och sjötrafik, industrier och elkraftverk.

Effekter av försurningen kan bland annat bli urlakade marker och mindre biodiversitet i sjöar, hav, och i skog och mark. Urlakning sker genom att viktiga mikronäringsämnen trängs ut av surt regn, och gör det svårare för grödor, växter och träd att växa som de ska. Plankton, yngel och alger löper risk att dö ut, vilket också skulle orsaka problem högre upp i näringskedjan.

Eftersom förbränning av fossila bränslen gör att svaveln blir till svaveldioxid står människor för en betydande del av försurningen, det som kallas antropogen försurning. Ansatser har dock gjorts under senaste 20 åren, som har lett till en långsam förbättring av situationen. I takt med att efterfrågan på biobränslen har ökat leder det till att uttag av hela träd har ökat, vilket kan bidra till ökad försurning i området.

En anledning till att dieselbilen inte ses som det miljövänliga alternativ den gjorde förr är att det är svårare för en katalysator att ta hand om den kväveoxid som släpps ut från bilen. För bensinbilar kan kväveoxiden göras om till kvävgas, men för det krävs det att katalysatorn kommer upp i femhundra graders temperatur, detta är anledningen till att de första kilometrarna med bilen är extra skadliga för miljön.

Då snösmältning ofta innehåller starka syror är det ett sätt för surare vatten förs ut i sjöar. Samma process kan också ske genom regnvatten, direkt eller via upptagningsområden.

En kortsiktig åtgärd som vidtas är kalkning, men det är inte utan miljöproblem i sig och måste dessutom göras om efter något år igen. Därför pågår det arbete med att ta tag i grundproblemet och begränsa utsläppen av de syror som ställer till problemen.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu