Lagring av koldioxid ses som en möjlig lösning på klimatförändringarna. Det forskas kring tekniker för att kunna fånga in och ta till vara på koldioxid på ett sådant sätt att den kan lagras i marken i stället för att hamna i atmosfären och bidra till de negativa effekter som klimatförändringar skapar. Det som på engelska kallas för carbon capture and storage, förkortat CCS, översätts lämpligen till svenska som koldioxidinfångning och lagring.

Koldioxidlagring från biomassa, på engelska BECCS från engelskans Bio-energy with carbon capture and storage, är en liknande process men till skillnad från BECCS kan CCS applicerat på fossila källor inte skapa negativa utsläpp, utan endast minska mängden fossila utsläpp.

För att lagra koldioxid kräver det särskilda typer av berggrund, varav vissa användbara sorter är vanligare i Sverige än i resten av Europa där berggrunden ofta är sedimentär (till exempel kalksten och sandsten). Främst i sydvästra Skåne och sydöstra Östersjön finns goda möjligheter till lagring på svenska områden. En gemensam nordisk kartläggning som gjordes 2011-2015 visade på en teoretisk lagringskapacitet upp till 86 gigaton – vilket  motsvarar 564 års utsläpp från nordiska regionen i bibehållen takt.

Att fånga in koldioxid ses som en nyckel i att med framtida teknikutveckling kunna nå minusutsläpp av växthusgaser. Lagring och transport är redan ganska väl beprövade, men inga projekt har ännu kommit igång i full skala som innefattar alla steg från avskiljning till övervakning av den lagrade koldioxiden.

Kritiker av koldioxidlagring har pekat på att utsläppen från konstruktion och drift är så stora att det kan ta hundratals år innan nettoeffekten blir positiv och signifikant.

Sedan april 2009 finns ett EU-direktiv kallat CCS-direktivet för att harmonisera avskiljning, transport och lagring av koldioxid bland medlemsländerna så att det görs på ett korrekt sätt. I Sverige är detta inkorporerat i lagstiftningen genom förordningen om geologisk lagring av koldioxid (2014:21).

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu