Kartong är ett av våra vanligaste förpackningsmaterial, och även ett ganska miljövänligt sådant.

Det finns flera aspekter som avgör om ett förpackningsmaterial är klimatsmart. Framförallt måste förpackningen känna sitt syfte väl, att skydda innehållet. Annars finns risken att det blir ett större svinn, framförallt när det kommer till livsmedel. Det ska även vara enkelt att transportera, och då spelar det både roll om materialet är skrymmande samt dess vikt, beroende på vilket transportsätt som används. Sedan gäller det också volymen, om det behövs väldigt lite av ett energikrävande förpackningsmaterial i stället för mycket av ett som är mer effektivt så kan det vara klokt att välja det förstnämnda. En annan aspekt är graden av återvinning för typen av material.

Kartong är gjort av förnybara råvaror i form av cellulosa, vilket gör att det är ett miljövänligt alternativ som inte bidrar till klimatpåverkan vid förbränning. Växthusgasutsläppen som kommer från produktion är mellan 0,25-1 kg koldioxidekvivalenter per kg material, främst beroende av vilken energimix som används vid produktionen. Just i Sverige har vi en relativt grön energimix.

I Sverige har vi ett producentansvar för kartongförpackningar, vilket i praktiken innebär att industrin genom Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) tar betalt per kilo av producenterna för att ta ansvar för insamling och återvinning av förpackningarna. 2017 samlades det i Sverige in 13,2 kg kilo pappersförpackningar per person

Kartong är lätt att packa och gör det därmed väl lämpat för transporter, vilket är en klar fördel i jämförelse med främst glas.

Ett bra sätt att agera för mer miljövänliga förpackningar är att se till att den råvara som använts till kartongen är certifierad till exempel av Forest Stewardship Council, FSC.

Ett område som kartong inte presterar bättre är nackdelen att övergödningen påverkas lika mycket av kartong som exempelvis av plast eller glas, eftersom mängden kväve och fosfor är ungefär densamma.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu