Agenda 2030 är en fortsättning på millenniemålen antagen av FN:s 193 medlemsländer i september 2015. En stor och uppmärksammad del av Agenda 2030 är de 17 globala hållbarhetsmålen, ibland kallade SDG:er efter engelskans sustainable development goals, som ämnar ta oss närmre en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i världen. Anledningen till namnet Agenda 2030 är att målen ska uppnås till år 2030.

Det finns vissa skillnader mellan millenniemålen och de nya hållbarhetsmålen. Till exempel gällde de tidigare målen bara utvecklingsländer, medan det nu är universellt och gäller alla världens länder. Andra skillnader är att det nu är mer inriktat på att bemöta roten till många av de problem som finns i världen, vilket också gör att de nya målen är bredare än de gamla.

Tanken är att hållbar utveckling både ska motverka negativa effekter från klimatförändringar, så som bristande tillgång till mat och vatten, risken för konflikter och sjukdomsspridning genom direkta åtgärder, men också genom att långsiktigt hållbara projekt minska utsträckningen av de underliggande problemen som spär på negativa klimateffekter.

Begreppet hållbar utveckling sattes på kartan redan 1987 då FN:s världskommission för miljö och utveckling påvisade vikten av att uppnå social hållbarhet genom att ta hänsyn till och utgå från tre av varandra beroende perspektiv: ekonomin, det sociala och miljön.

Arbetet kring Agenda 2030 i Sverige ska stödjas och stimuleras av Agenda 2030-delegationen som utses av regeringen och består av kunniga med erfarenheter från allt möjligt som kultur, klimat, miljö, näringsliv och forskning.

Ägarskap, en handlingsplan och nationella indikatorer tas fram av varje land, även om det inte finns något legalt bindande som tvingar dem att göra. I Sveriges fall är det Statistiska Centralbyrån (SCB) som ansvarar för denna del.     

Även Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är högst delaktig i genomförandet eftersom myndigheten har huvudansvar för att genomföra svensk utvecklingspolitik.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu