Frågor och svar

Här finns vanliga frågor och svar om ClimateHero, våra tjänster och varför vi driver detta

Frågor och svar

Här finns vanliga frågor och svar om ClimateHero, våra tjänster och varför vi driver detta

ClimateHero klimatkalkylator beräknar ditt klimatavtryck i enheten koldioxidekvivalenter (CO2e). Det är den gängse enhet som klimatforskningen använder för att hantera att olika växthusgaser har olika stark växthuseffekt. Exempelvis har ett ton metan samma klimatpåverkan som 28 ton koldioxid (över en 100-års period). Alltså motsvarar ett ton metan 28 ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

ClimateHero använder ett trettiotal olika publika källor för att beräkna ditt klimatavtryck. Baserat på dessa källor och hur du svarar i klimatkalkylatorn så kan vi estimera ditt konsumtionsbaserade klimatavtryck, vilket är i snitt ungefär 10 ton CO2e per person och år i Sverige. Snittet i världen ligger på cirka 5 ton Co2e per person och år.

ClimateHero utgår från Exponential Roadmap som menar att klimatutsläppen måste halveras senast 2030. Det ger en personlig klimatbudget för världsmedborgaren på 2,5 ton per år. Men i och med att jordens befolkning fortsätter öka, avrundar vi nedåt till en klimatbudget på 2 ton CO2e/ person och år.

Därav kommer gränsvärdena för de fyra arketyper som vi använder för att gestalta ditt klimatavtryck:

 1. Klimathjälte (< 2 ton) – Lever redan idag inom 2030 års globala klimatbudget
 2. Klimatkompis (2-5 ton) – Hjälper redan idag till att dra ner snittet i världen
 3. Klimatfifflare (5-10 ton) – Hjälper till att dra ner Sveriges snitt, men drar upp världssnittet
 4. Klimatbov (>10 ton) – Drar upp Sveriges snittavtryck

Av Sveriges cirka 10 ton CO2e per capita, så är cirka 1 ton kopplat till den så kallade höghöjdseffekten, som inte alltid inkluderas i räkenskaperna. Av dessa 10 ton kan du som privatperson direkt påverka cirka 70%. Ovanpå det tillkommer utsläpp från konsumtion som skattefinansieras (skola, sjukvård etc.) som du bara indirekt kan påverka. Dessa offentliga utsläpp motsvarar ungefär 1 ton CO2e per person, som vi adderar till ditt klimatavryck. Det betyder alltså att det inte går att få lägre klimatavtryck än 1 ton CO2e i klimatkalkylatorn.

I de offentliga beräkningarna av Sveriges konsumptionsbaserade klimatutsläpp så ingår också utsläpp kopplat till den offentliga sektorns och näringslivets investeringar, alltså inköp av maskiner, byggnader, vägar och andra anläggningstillgångar. Utsläpp kopplat till dessa investeringar nycklar vi inte ut i ditt klimatavtryck.

Det är viktigt att ditt klimatavtryck beräknas så korrekt som möjligt. Men för oss är det är ännu viktigare att du snabbt och enkelt kan beräkna ditt avtryck och att ta del av de viktiga insikter som testet ger. Klimatberäkningen innehåller därför flera generella antaganden, vilket gör att antalet frågor kan begränsas och klimatavtrycket beräknas på 5 minuter. Som tumregel har vi valt att exkludera/förenkla frågor om utfallet är mindre än 0,1 ton CO2e per år.

Ditt klimatavtryck skall alltså inte tolkas som exakt på decimalen. Men däremot kommer du med allra största sannolikhet hamna i rätt kategori av de fyra arketyper vi använder för att gestalta klimatavtrycket (Klimathjälte, Klimatkompis, Klimatfifflare, Klimatbov).

Då ClimateHero har som mål att hjälpa hela planetens invånare att klimatbanta så använder vi i möjligaste mån datakällor som är internationellt gångbara, men kompletterar med landspecifika data där det är nödvändigt.

Klicka här för att se en förteckning av de datakällor som klimatkalkylatorn bygger på.

Med klimatkompensering menas att du balanserar ditt eget klimatavtryck genom att bidra till minskade klimatutsläpp någon annanstans på jorden. Det är ett smart sätt att ta ansvar för de koldioxidutsläpp som du själv orsakar, men ännu inte har lyckats banta genom förändringar i din egen livsstil.

Pengarna du betalar finansierar klimatpositiva projekt, som inte hade blivit till utan finansiering från klimatkompenseringen. Klimatprojekten sker oftast i utvecklingsländer, där fokus är på at byta ut fossila bränslen mot förnybar energi, såsom som sol- och vind-anläggningar eller på att fånga upp koldioxid genom att bevara eller plantera skog.

De största koldioxidutsläppen globalt kommer idag från förbränning av fossila bränslen för el och uppvärmning. I Sverige har vi kommit förbi det stadiet och har en mycket klimatvänlig el-mix baserad på vatten-, vind-, sol- och kärnkraft. Det är därför mycket mer effektivt att installera solceller i utvecklingsländer som fortfarande är beroende av kol och olja, än att exempelvis installera solceller på ditt eget tak i Sverige.

Samtidigt fungerar klimatkompensering i utvecklingsländer även som en effektiv välgörenhet, då det bidrar till förbättrad hälsa och minskad fattigdom för planetens mest utsatta invånare.

ClimateHero syn är att Klimatkompensering aldrig får användas för att försvara status quo, utan skall komma i tredje hand efter att man beräknat och påbörjat bantning av sitt klimatavtryck.

För att eliminera eventuella felkällor så kompenseras det beräknade klimatavtrycket till 200%.

Kompenseringen sker i en portfölj av klimatprojekt som är utvalda för att maximera klimatnyttan till lägsta möjliga kostnad och risk, samtidigt som projekten även skall medföra sociala förbättringar.

Att kompenseringen sker i en portfölj av flera projekt medför en riskspridning. Det är säkrare än om du själv väljer ut ett enskilt projekt. Det är samma logik som att det är mindre riskfyllt att investera i en aktiefond än att köpa en enskild aktie

Klimatprojekten är certifierade av FN och har kvalitetsstämpeln Gold Standard, som bland annat WWF står bakom. Det betyder att projekten har de allra hårdaste granskningskraven, avseende bevisad klimatnytta och sociala förbättringar.

Dina pengar finansierar en portfölj av klimatprojekt som ClimateHero har valt ut för att ge största möjliga klimateffekt per krona. Klicka här för att läsa om de klimatprojekt vi hittills har stöttat. Vi lägger kontinuerligt till nya projekt i listan i takt med att vi växer.

Klimatkompensering varierar mycket i pris mellan projekt, beroende på typ av certifiering, hur stor volym som handlas, samt tillgång och efterfrågan. ClimateHero klimatkompenserar stora volymer åt alla våra anslutna klimathjältar och optimerar hela tiden en portfölj av olika klimatprojekt som alla klimathjältar delar på. Därför kan vi erbjuda ett stabilt pris över tid, även fast nya klimatprojekt tillkommer och avslutas.

Månadsavgiften baseras på ditt beräknade klimatavtryck, i fyra kategorier:

 1. Klimathjälte (<2 ton CO2) – 60 kr /månad
 2. Klimatkompis (2-5 ton CO2) – 90 kr / månad
 3. Klimatfifflare (5-10 ton CO2) – 120 kr / månad
 4. Klimatbov (10-15 ton CO2) – 150 kr/ månad

Klimatavtryck större än 15 ton ombesörjs inte av ClimateHero.

Vi använder 20% av ditt bidrag för att driva och utveckla företaget. Här ingår alla kostnader för våra servrar, mjukvarulicenser, kreditkortsavgifter, teknikutveckling och kostnader för anställda. I samband med att vi växer kommer vi kunna minska den andelen.

Resterande 80% av inbetalningarna skapar omedelbar klimatnytta. Vi köper kompenseringcertfikat i Gold Standard certifierade projekt som täcker 200% av ditt klimatavtryck. Priset per ton varierar över tid och mellan olika projekt. Om det blir pengar över när vi täckt 200% av ditt avtryck använder vi dem för att sprida ClimateHero till fler människor som beräknar och börjar banta sitt klimatavtryck. I snitt bantar varje person som använder ClimateHero sitt avtryck med 30% vilket ger en ytterligare klimatnytta av ditt bidrag.

Här är huvudpunkterna i avtalet som gäller för användning av ClimateHero klimatkalkylator och klimatkompensering:

 • Med ClimateHero klimatkalkylator kan du snabbt och enkelt beräkna ditt klimatavtryck och få hjälp att banta det, dels genom livsstilsförändringar och dels genom klimatkompensering.
 • Ifall du väljer att klimatkompensera med ClimateHero så dras en fast avgift enligt prislista från ditt kreditkort varje månad, vilket kompenserar ditt beräknade klimatavtryck till 200%.
 • Du kan närsomhelst uppdatera eller avsluta ditt klimatkompenseringsabonnemang, med 1 månads uppsägningstid.
 • ClimateHero strävar efter att bibehålla stabila låga priser för klimatkompensering. Prisjusteringar sker maximalt en gång per kalenderår och enbart ifall marknadssituationen för klimatprojekt kraftigt förändras.
 • Du får emellanåt e-mail från ClimateHero med nyheter och klimatsmarta tips. I varje mejl finns en länk där du enkelt kan avregistrera dig från fler mejl.
 • ClimateHero behandlar dina personuppgifter med respekt och delar dem inte med tredje part, undantaget specifika fall där det krävs för att leverera ClimateHeros egna tjänster eller för att följa lagar och regler.

Hela användaravtalet kan du se här: https://climatehero.me/allmanna-villkor/.

ClimateHero drivs av miljömedvetna entreprenörer med ett gemensamt kall att försöka avvärja vår generations ödesfråga. Den första tjänsten som har lanserats för att möta det kallet är ClimateHero klimatkalkylator, vars syfte är att hjälpa planetens invånare att enkelt förstå sin klimatpåverkan och ta smarta steg för att minska den.

Tjänsten drivs genom Climate Hero AB (org nr 556815-2754) som grundades 2018. Företagets grundare och huvudfinansiärer är makarna Anna och Robert Sabelström, som har 15+ års erfarenhet av att jobba med digital innovation och hållbarhetsfrågor. Idén till ClimateHero föddes när Robert skulle beräkna sitt eget klimatavtryck och insåg vilken stor klimatbov han var.

Vi nås på mejladress hello@climatehero.se eller via vår Facebooksida.

Vi svarar (nästan) alltid inom 24 timmar.

Vår postadress är:
Climate Hero AB
Sandhamnsgatan 30
115 40 Stockholm

Din betalning är säker. Den hanteras i krypterad form av Stripe som är världens tredje största betalningsleverantör som är etablerat i 120 länder och hanterar flera miljoner transaktioner varje dag. Dina kreditkortsuppgifter är aldrig synliga för ClimateHero eller tredje part.

Du kan när som helst ändra eller avbryta din prenumeration genom att informera oss via email till hello@climatehero.se. Uppsägningstiden är en månad, från den dag du kontaktar oss. Andra ändringar gällande din prenumeration (t.ex. lägga till fler personer) utförs omedelbart.

Vi har en extern revisor som granskar vår verksamhet, med speciellt fokus på att klimatkompenseringen går rätt till. Du hittar revisionsrapporten längst ned på den här sidan.

Projekten vi förmedlar är certifierade av FN och Gold Standard. Här kan du läsa mer om hur den granskningen går till.

Många hör av sig till oss och undrar hur det kan kosta så lite att klimatkompensera. Det finns tre huvudsakliga anledningar till det:

 1. Grön teknik blir mer kostnadseffektiv för varje år som går, vilket betyder att bidragsdelen till varje projekt (som du står för!) inte behöver vara så stor för att projektet skall bli av.
 2. Idag så kompenserats bara 0,4% av världens totala klimatutsläpp, men för att klara 1.5 graders målet behöver det öka femtio falt. Det är alltså fortfarande för få personer och företag som balanserar ut sin klimatpåverkan. Vilket betyder att utbudet av klimatprojekt överträffar efterfrågan, vilket håller tillbaka priserna.
 3. ClimateHero analyserar och väljer ut projekt som ger bäst klimatnytta per krona. Vi köper in stora volymer till bästa möjliga pris, som alla klimathjältar delar på. Läs mer om våra klimatprojekt här.

ClimateHeros mål är begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius. Vi gör det genom att hjälpa planetens invånare att klimatbanta.

Vi förväntar oss inte att nå alla världens invånare, utan fokuserar i stället på de 10 % som genom sin konsumtion (enligt Oxfam) orsakar 50 % av våra globala utsläpp. Dessa 10 % innefattar de flesta invånarna i västvärlden. Vårt övergripande mål är att nå 100 miljoner av dessa senast 2030.

ClimateHeros mål är begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius genom att hjälpa planetens invånare beräkna och banta sina klimatavtryck. Vi tror att detta uppdrag utförs bättre i formatet av en snabbväxande digital start-up, än genom ytterligare en ideell miljöorganisation.

ClimateHero är helt politiskt och ideellt obundna, och är därmed inte beroende av några bidrag eller någon annans agenda för att utveckla tjänsten. I stället har ClimateHero aktiebolag som bolagsform och har som delmål att generera egna intäkter. Intäkterna återinvesteras i verksamheten, för att utveckla tjänsten och finansiera marknadsföring för att få fler människor att förstå och banta sin klimatpåverkan.

Gold Standard har grundats av WWF och flera andra ideella organisationer, för att säkerställa att klimatkompensering sker med högsta möjliga kvalitet och inte har någon negativ påverkan i närmiljön. Projekten har de allra högsta granskningskraven och kräver involvering av alla relevanta intressenter, inklusive lokalbefolkningen.

Förutom att säkerställa faktisk klimatnytta så kräver Gold Standard att projekten bidrar till fler av de globala hållbarhetsmålen än bara klimatmålet. Det betyder att klimatkompenseringen även bidrar till förbättrad hälsa och minskad fattigdom för planetens mest utsatta invånare.