Allmänna villkor

Allmänna villkor

Huvudpunkter

Här är huvudpunkterna i avtalet som gäller för användning av ClimateHero klimatkalkylator och klimatkompensering.

  • Med ClimateHero klimatkalkylator kan du snabbt och enkelt beräkna ditt klimatavtryck och få hjälp att banta det, dels genom livsstilsförändringar och dels genom klimatkompensering.
  • Ifall du väljer att klimatkompensera med ClimateHero så dras en fast avgift enligt prislista från ditt kreditkort varje månad, vilket kompenserar ditt beräknade klimatavtryck till 200%.
  • Du kan närsomhelst uppdatera eller avsluta ditt klimatkompenseringsabonnemang, med 1 månads uppsägningstid.
  • ClimateHero strävar efter att bibehålla stabila låga priser för klimatkompensering. Prisjusteringar sker maximalt en gång per kalenderår och enbart ifall marknadssituationen för klimatprojekt kraftigt förändras.
  • Du får emellanåt e-mail från ClimateHero med nyheter och klimatsmarta tips. I varje mejl finns en länk där du enkelt kan avregistrera dig från fler mejl.
  • ClimateHero behandlar dina personuppgifter med respekt och delar dem inte med tredje part, undantaget specifika fall där det krävs för att leverera ClimateHeros egna tjänster eller för att följa lagar och regler.

Fullständig version

1. Allmänt

Dessa användarvillkor avseende tjänsten ClimateHero klimatkalkylator(”Tjänsten”) gäller mellan Climate Hero AB (”ClimateHero”) och dig (”Användaren”).

Tjänsten är en lösning som möjliggör för Användaren att beräkna sitt klimatavtryck och att få hjälp att banta det, dels genom livsstilsförändringar och dels genom klimatkompensering. Med Klimatkompensering menas att användaren erbjuds att eliminera sitt beräknade klimatavtryck genom att finansiera klimatpositiva projekt i utvecklingsländer.

2. Användning av Tjänsten

Användaren får endast använda Tjänsten för personliga, icke-kommersiella ändamål. ClimateHero förbehåller sig rätten att efter egen bedömning stänga av användare som bedöms bryta mot användarvillkoren eller på annat sätt missbrukar Tjänsten. ClimateHero kan även komma att spärra ett användarkonto under en viss period för att utreda eventuella avtalsbrott.

Användaren bekräftar sin identitet i Tjänsten genom sin e-mail adress, samt vid klimatkompensering genom betalning med kreditkort. ClimateHero kan inte hållas ansvarigt vid obehörig användning av Tjänsten i det fall Användarens e-mail adress eller kreditkort används av obehörig person.

3. Riktlinjer för Klimatkompensering

Användarens beräknade Klimatavtryck klimatkompenseras till 200%.

I det fall som Användaren väljer att även klimatkompensera för ytterligare vuxna i hushållet så antas dessa ha lika stort klimatavtryck som Användaren. I det fall som Användare väljer att även klimatkompensera för barn i hushållet så antas dessa ha hälften så stort klimatavtryck som Användaren.

Klimatkompenseringen sker i en portfölj av klimatkompenseringsprojekt som delas av alla Användare till Tjänsten.

Riktlinjerna för portföljen ses över årsvis och presenteras här: https://climatehero.me/klimatprojekt/.

4. Priser

Klimatkompenseringen sker till en fast månadskostnad baserad på hur stort ens beräknade klimatavtryck är.

  • Klimathjälte (<2 ton) : 60 kr/ månad
  • Klimatkompis (2-5 ton) : 90 kr/ månad
  • Klimatfifflare (5-10 ton) : 120 kr/ månad
  • Klimatbov (10-15 ton) : 150 kr/ månad

Klimatavtryck större än 15 ton ombesörjs inte av ClimateHero

Eventuella barn i hushållet har som tumregel hälften så stort klimatavtryck som föräldrarna och därmed halva månadskostnaden.

Prisjusteringar sker maximalt en gång per kalenderår och meddelas Användaren senast 30 dagar innan ändringarna träder i kraft.

ClimateHero tar inte något ansvar för eventuella skattekonsekvenser som användandet av Tjänsten innebär för Användaren.

5. Ändringar i Tjänsten

ClimateHero förbehåller sig rätten att när som helst genomföra uppdateringar och ändringar i Tjänsten.

6. Rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter avseende eller relaterande till Tjänsten, inkluderande, men inte uteslutande, upphovsrätt till programvara och källkod, är ClimateHeros exklusiva egendom och kvarblir hos ClimateHero. Användaren erhåller inte genom användningen av Tjänsten någon licens eller annan nyttjanderätt till sådana rättigheter.

7. Personuppgifter

ClimateHero är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Användaren lämnar till ClimateHero. Personuppgifterna hanteras i enlighet med ClimateHeros personuppgiftspolicy, vilken Användaren måste godkänna för att använda Tjänsten, som kan läsas separat på https://climatehero.me/personuppgiftspolicy

ClimateHero använder Användarens personuppgifter i syfte att identifiera Användaren, kommunicera med Användaren, administrera Användarens personuppgifter för att uppfylla detta avtal, för statistikändamål och i övrigt administrera Tjänsten.

Användaren samtycker till att ClimateHero till Användarens registrerade e-postadress skickar nyhetsbrev med information om Tjänsten och erbjudanden från samarbetspartners. Användaren har alltid möjlighet att avsäga sig framtida nyhetsbrev genom att klicka på den länk som i varje nyhetsbrev tillhandahålls för detta ändamål.

Användaren har rätt att begära utdrag av de personuppgifter som behandlas avseende Användaren hos ClimateHero, oavsett hur dessa samlats in. Användaren kan också begära rättning, ändring eller uppdatering av registrerad information om detta inte kan göras på egen hand i Tjänsten. Om Användare vill tillgå eller ändra informationen, ska en begäran lämnas till ClimateHero elektroniskt med e-post. Begäran skickas till hello@climatehero.me från Användarens i Tjänsten registrerade e-postadress.

Om Användarens personuppgifter har behandlats i strid med personuppgiftslagen har Användaren rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Användaren kan när som helst begära att identifierbara personuppgifter raderas permanent genom att avsluta sitt konto vi uppsägning av sitt konto via mejl till hello@climatehero.me .

8. Tillgänglighet och Ansvar

Tjänsten tillhandahålls till Användaren utan några åtaganden gällande support och ClimateHero lämnar inte några som helst garantier, uttryckliga eller underförstådda, såvitt avser Tjänsten, dess utformning, funktionalitet eller vad avser tillgänglighet, vilket innebär att ClimateHero inte har något ansvar gentemot Användaren eller annan för det fall Tjänsten vid visst tillfälle inte kan nyttjas av Användaren (oavsett om detta beror på underhåll, uppdateringar, tekniska problem eller någon annan omständighet).

ClimateHero blir genom dess tillhandahållande av Tjänsten inte part till några avtal eller överenskommelser som sluts av Användaren genom användning av Tjänsten och kan under inga omständigheter hållas ansvariga inför Användaren för några rättshandlingar som företas genom användning av Tjänsten eller annars för följdskador eller kostnader, direkta eller indirekta, vare sig förutsägbara eller oförutsägbara och oavsett orsaken till anspråket, härstammande från Användarens användning av Tjänsten.

9. Uppsägning

Användaren har rätt att närsomhelst uppdatera eller avsluta sitt abonnemang, med en månads uppsägningstid. Om Användare vill ändra eller avsluta sitt abonnemang, ska en begäran lämnas till ClimateHero elektroniskt med e-post. Begäran skickas till hello@climatehero.me från Användarens i Tjänsten registrerade e-postadress.

ClimateHero förbehåller sig rätten att, efter egen bedömning, med omedelbar verkan säga upp dessa användarvillkor i förhållande till Användaren, stänga av användaren permanent eller spärra användaren tillfälligt om (i) Användaren bryter mot villkoren häri eller (ii) för det fall anspråk från tredje part riktas mot ClimateHero i anledning av Användarens nyttjande av eller ClimateHeros tillhandahållande av Tjänsten eller (iii) om ClimateHero i övrigt av kommersiella eller andra skäl (t ex till följd av dom eller myndighets beslut) beslutar sig för att inte längre tillhandahålla Tjänsten. Vid upphörande av dessa användarvillkor ska Användaren omedelbart upphöra med användningen av Tjänsten.

10. Ändringar och villkor

ClimateHero äger rätt att ändra dessa villkor. Villkorsändringar meddelas Användaren senast 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. ClimateHero får även låta en villkorsändring gälla omedelbart om ändringen är nödvändig på grund av lag, förordning, myndighetsföreskrift, domstols eller myndighets beslut eller annan liknande omständighet. ClimateHero informerar Användaren om sådan ändring så snart det kan ske och på det sätt som med hänsyn till omständigheterna är lämpligt. Om Användaren inte accepterar en villkorsändring har Användaren rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande och därmed upphöra med sin användning av Tjänsten.

11. Tvist

Svensk lag ska tillämpas på dessa användarvillkor. Tvister som uppstår i anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol.