Den andra februari 2017 presenterade sittande regeringen, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, en proposition för svensk klimatlag som gör gällande att hänsyn måste tas till påverkan på klimatet för alla politiska beslut. Klimatlagen trädde i kraft första januari 2018, och är ett viktigt steg på vägen till att kunna vara utsläppsneutrala till år 2045.

Den svenska versionen av klimatlagen togs fram av representanter från sju riksdagspartier i miljömålsberedningen och innehåller tre delar: regeringens politik ska utgå från klimatmålen, att regeringen vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som redogör för hur klimatmålen ska uppnås och en klimatredovisning som varje år ska presenteras som en del av statsbudgeten.

Det klimatpolitiska ramverk som presenterades innehåller även två andra delar i form av ett klimatpolitiskt råd, som ska ge oberoende utvärderingar av hur väl politikerna följer de riktlinjer som satts upp på området, och nya klimatmål.

Klimatlagen innebär i sig inga utsläppsminskningar, men ger stöd åt politiker som vill driva en grön agenda och gott underlag för att stoppa de mest klimatvidriga beslut som föreslås.

Andra länder som har klimatlagar är Finlands variant från 2015 och Storbritannien, som har haft en egen variant vid namn Climate Change Act ända sedan 2007.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu