Beräkna ditt klimatavtryck

Hur stor klimatpåverkan har du som person?

Beräkna flygresa

Hur stor klimatpåverkan har din flygresa?

Beräkna bilresa

Hur stor klimatpåverkan har din bilresa?

Beräkna event

Hur stor klimatpåverkan har ditt event?

Ange antal ton

Ange antal ton och se olika metoder för att klimatkompensera.

Beräkna ditt klimatavtryck

Hur stor klimatpåverkan har du som person?

Beräkna flygresa

Hur stor klimatpåverkan har din flygresa?

Beräkna bilresa

Hur stor klimatpåverkan har din bilresa?

Beräkna event

Hur stor klimatpåverkan har ditt event?

Ange antal ton

Ange antal ton och se olika metoder för att klimatkompensera.

Så beräknas ditt klimatavtryck

 

ClimateHero klimatkalkylator beräknar ditt klimatavtryck i enheten koldioxidekvivalenter (CO2e). Det är den gängse enhet som klimatforskningen använder för att hantera att olika växthusgaser har olika stark växthuseffekt. Exempelvis har ett ton metan samma klimatpåverkan som 28 ton koldioxid (över en 100-års period). Alltså motsvarar ett ton metan 28 ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

 

ClimateHero använder ett trettiotal olika publika källor för att beräkna ditt klimatavtryck. Baserat på dessa källor och hur du svarar i klimatkalkylatorn så kan vi estimera ditt konsumtionsbaserade klimatavtryck, vilket är i snitt ungefär 10 ton CO2e per person och år i Sverige. Snittet i världen ligger på cirka 5 ton Co2e per person och år.

ClimateHero utgår från Exponential Roadmap som menar att klimatutsläppen måste halveras senast 2030. Det ger en personlig klimatbudget för världsmedborgaren på 2,5 ton per år. Men i och med att jordens befolkning fortsätter öka, avrundar vi nedåt till en klimatbudget på 2 ton CO2e/ person och år.

Därav kommer gränsvärdena för de fyra arketyper som vi använder för att gestalta ditt klimatavtryck:

  1. Klimathjälte (< 2 ton) – Lever redan idag inom 2030 års globala klimatbudget
  2. Klimatkompis (2-5 ton) – Hjälper redan idag till att dra ner snittet i världen
  3. Klimatfifflare (5-10 ton) – Hjälper till att dra ner Sveriges snitt, men drar upp världssnittet
  4. Klimatbov (>10 ton) – Drar upp Sveriges snittavtryck

Av Sveriges cirka 10 ton CO2e per capita, så är cirka 1 ton kopplat till den så kallade höghöjdseffekten, som inte alltid inkluderas i räkenskaperna. Av dessa 10 ton kan du som privatperson direkt påverka cirka 70%. Ovanpå det tillkommer utsläpp från konsumtion som skattefinansieras (skola, sjukvård etc.) som du bara indirekt kan påverka. Dessa offentliga utsläpp motsvarar ungefär 1 ton CO2e per person, som vi adderar till ditt klimatavryck. Det betyder alltså att det inte går att få lägre klimatavtryck än 1 ton CO2e i klimatkalkylatorn.

I de offentliga beräkningarna av Sveriges konsumptionsbaserade klimatutsläpp så ingår också utsläpp kopplat till den offentliga sektorns och näringslivets investeringar, alltså inköp av maskiner, byggnader, vägar och andra anläggningstillgångar. Utsläpp kopplat till dessa investeringar nycklar vi inte ut i ditt klimatavtryck.

Det är viktigt att ditt klimatavtryck beräknas så korrekt som möjligt. Men för oss är det är ännu viktigare att du snabbt och enkelt kan beräkna ditt avtryck och att ta del av de viktiga insikter som testet ger. Klimatberäkningen innehåller därför flera generella antaganden, vilket gör att antalet frågor kan begränsas och klimatavtrycket beräknas på 5 minuter. Som tumregel har vi valt att exkludera/förenkla frågor om utfallet är mindre än 0,1 ton CO2e per år.

Ditt klimatavtryck skall alltså inte tolkas som exakt på decimalen. Men däremot kommer du med allra största sannolikhet hamna i rätt kategori av de fyra arketyper vi använder för att gestalta klimatavtrycket (Klimathjälte, Klimatkompis, Klimatfifflare, Klimatbov).

Då ClimateHero har som mål att hjälpa hela planetens invånare att klimatbanta så använder vi i möjligaste mån datakällor som är internationellt gångbara, men kompletterar med landspecifik data där det är nödvändigt.

Klicka här för att se en förteckning av de datakällor som klimatkalkylatorn bygger på.