Klimatprojekt

Här hittar du mer information om våra klimatprojekt och varför vi valt dessa

Klimatprojekt

Här hittar du mer information om våra klimatprojekt och varför vi valt dessa

För att vara 100% säker på att du lever klimatneutralt så kompenserar ClimateHero dubbelt så många ton CO2 som din livsstilsberäkning visar.

Kompenseringen sker i en optimerad portfölj av klimatprojekt som är utvalda för att maximera klimatnyttan till lägsta möjliga kostnad och risk, samtidigt som projekten även skall medföra sociala förbättringar.

Genom att du via ClimateHero investerar i en portfölj av flera utvalda projekt som alla klimathjältar delar på så blir det även en riskspridning som är betydligt säkrare än om du som individ väljer ut ett enskilt projekt. Det är samma logik som att det är mindre riskfyllt att investera i en aktiefond än att köpa en enskild aktie.

Projektportföljen har tre kategorier: Gold Standard, Good Bets och Clean Development Mechanism (CDM).

Gold Standard

Gold Standard (som stöttas av bl.a. Greenpeace och WWF) innefattar certifierade projekt som genomgått de allra tuffaste granskningskraven avseende bevisad klimatnytta och sociala förbättringar.

ClimateHero investerar minst 50% av neutraliserat tonnage i Gold Standard projekt och har hittills investerat i:

  •  Nuetech Solar Water Heating project – Idag använder 90% av stadsborna i västra Indien direktverkande el till att generera varmvatten. Då varmvatten står för 20-30% av elförbrukningen och Indiens elmix idag till stor del består av fossila bränslen, har detta en betydande negativ klimatpåverkan. Neutech Solar är ett Gold Standard-certifierat program som jobbar med att distribuera soldrivna varmvattensberedare som sätts upp på varje hustak.
  •  Gangadhar Narsingdas Agrawal Wind Power project -Projektet bygger och installerar vindkraftverk för att generera el i västra Indien, som idag är kraftigt beroende av fossila bränslen för elgenerering. Det ger förutom en stor klimatbesparing även gröna arbetstillfällen och en säkrare elförsörjning.
  •  Guizhou Province Methane Digesters -Projektet bygger och installerar 18 000 biogasanläggningar som drivs av djurspillning, till lokala hushåll. Det är ett extremt effektivt projekt, då det både eliminerar hushållens användningen av kol samt undviker att metangas (som är ca 30 gånger ‘starkare’ än koldioxid) från spillningen släpps ut i atmosfären. Projektet är Gold Standard certifierat och bidrar förutom till klimatnytta även till bättre luftkvalitet och nya arbetstillfällen.

Good bets

Med ”Good bets” menas projekt som det är svårare att beräkna den exakta klimatnyttan av, men som även med konservativa antaganden är extremt effektiva. För dessa projekt beräknar ClimateHero en konservativ klimatbesparing som vi vet egentligen är många gånger högre. På så sätt maximerar vi klimatnyttan som våra investeringar gör men utan att öka risken att utlovad klimatnytta verkligen uppnås.

ClimateHero investerar maximalt 25% av neutraliserat tonnage i Good Bets och har hittills investerat i:

  •  SolarAid  –  är en internationell välgörenhetsorganisation grundad 2006, vars mission att bekämpa fattigdom och klimatförändringar genom att distribuera solceller till familjer i  Uganda, Malawi och Zambia.
  •  Coolearth.org  –  jobbar tillsammans med urinvånarna i regnskogen för att hindra skogsavverkning. Organisationen fick högsta betyg i senaste granskningen av GivingWhatWeCan som har som uppgift att utvärdera de mest effektiva välgörande ändamålen

Clean Development Mechanism (CDM)

Resterande ca 25% Fylls upp av investeringar i CDM-projekt (som FN står bakom). De är något mindre säkra än Gold Standard och har inte samma troliga uppsida som Good Bets, men har lägre kostnad per ton, vilket gör det möjligt att hålla ett stabilt pris/ton på portföljen som helhet.

ClimateHero har hittills investerat i:

  •  EKI Energy Solar Power project – Projekt installerar totalt 7,52 MW solkraftverk i delstaten Madhya Pradesh i centrala Indien. Förutom att öka andelen förnybar energi i elmixen så ger projektet även gröna arbetstillfällen samt ökad nätsäkerhet mot elavbrott, som är vanligt förekommande i regionen.

Revision

ClimateHero har en oberoende revisor som granskar verksamhetens klimatkompensering. Revisionsuppdraget går ut på att säkerställa att ClimateHero följer de riktlinjer som satts upp för portföjen samt att kompenserad volym matchar den volym som ClimateHeros kunder betalat för. Revisionen sker i samband med finansiellt bokslut, första verksamhetsåret var 2018.