Dikväveoxid, också kallat lustgas, är en färglös växthusgas som används bland annat till bedövning vid förlossningar och tandvård, för att öka livslängden på livsmedel eller för att förbättra förbränningseffekten i motorer.  Den kemiska formeln för dikväveoxid är N₂O.

Ur klimatsynpunkt är det förhållandevis små mängder av lustgas som släpps ut, men som ändå har en stor påverkan då de har en GWP, global warming potential, på 298. Detta motverkas av att koncentrationen av gasen är mindre än 1/1000 hos koldioxid. Sammanlagt är den totala växthuseffekten orsakad av lustgas mindre än en tredjedel av koldioxidens orsakade skada.

Annan kritik mot dikväveoxid är att det tunnar ut ozonlagret, vilket ger ökad strålning på jorden. Även om en stor del av detta problem har blivit motverkat genom mindre användning av skadliga gaser så väntas lustgas bestå och stå för de största ODS-utsläppen (ozone-depleting substance) under vårt århundrande.

Av de 29,5 ton lustgas som släpptes ut 2010 var 64% naturliga, och 36% orsakade av mänskliga handlingar. De naturliga utsläppen kommer nästan uteslutande från vegetation i jorden och haven. De människoskapade utsläppen av dikväveoxid kommer främst från jordbruk i form av gödslade jordar och gödsel från boskap (42%), avrinning och utlakning av gödsel (25%) men även brännande av biomassa, förbränning av biobränslen och biologisk nedbrytning av andra vätgaser.

Andra faror med användning av lustgas är att den drar ner på mängden vitamin B12, så upprepad användning av lustgas under kort tid kan leda till B12-brist. Inandning kan även leda till syrebrist.

Dikväveoxid N2O ska inte misstas för giftiga gaserna kvävedioxid NO₂  som är en av de största luftföroreningarna i industrialiserade världen eller kväveoxid (också kallat kvävemonoxid) som skapas vid förbränning i luft.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu