Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

2018-02-01

GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN CLIMATEHERO ACCEPTERAR DU ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY. ANVÄND INTE CLIMATEHERO OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN NEDAN.

1. Allmänt

Denna personuppgiftspolicy avseende tjänsten ClimateHero klimatkalkylator (”Tjänsten”) gäller mellan Climate Hero AB (”ClimateHero”) och dig (”Användaren”).

Tjänsten är en lösning som möjliggör för användare att beräkna sitt klimatavtryck och att få hjälp att banta det, dels genom ändrade levnadsvanor och dels genom klimatkompensering.

2. Personuppgifter som ClimateHero behandlar

2.1 Registrerings- och kontaktinformation

ClimateHero samlar information om Användaren när Användaren beräknar sitt klimatavtryck i Tjänsten, uppdaterar sin personliga användarprofil eller på annat sätt förser ClimateHero med kontaktinformation via post, e-post eller andra digitala kommunikationskanaler. Den information Användaren förser kan innehålla namn, e-postadress, kön, geografi, självrapporterade livsstilsfaktorer och andra demografiska påståenden.

2.2 Teknisk data, användnings- och platsinformation

ClimateHero samlar automatiskt information om Användaren när den använder Tjänsten, såsom med vilken IP-adress Användaren ansluter till tjänsten, datum och tidpunkter, information om webbläsaren, operativsystemet och enheten, sidor som har besökts, funktioner som har använts och annan användningsstatistik.

2.3 Cookies

Tjänsten använder, på ClimateHeros hemsidor cookies och liknande teknologier för att samla en del av informationen som nämns i dessa villkor. Cookies används för att ClimateHero ska kunna ta del av användningsstatistik och därmed ha möjligheten att förbättra upplevelsen för Användaren. Om Användaren inte accepterar användning av cookies kan webbläsaren eller enheten konfigureras att inte acceptera cookies. Om detta konfigureras kan ClimateHero inte garantera att Tjänsten fungerar korrekt.

2.4 Tredjepartstjänster

ClimateHero samlar information när Användaren, eller personer som inte är användare, interagerar med ClimateHeros annonser eller annat innehåll på tredjepartshemsidor eller plattformar, som till exempel sociala medier. Detta kan inkludera information som till exempel “Gilla-markeringar”, profilinformation från sociala medier och statistik om visningar och interaktioner med ClimateHeros innehåll.

2.5 Övrig information

ClimateHero kan samla information från Användare som inte är specificerat här ovan. Den informationen kan användas i enlighet med denna personuppgiftspolicy eller vad som annars tillåtits av Användaren.

3. Hur ClimateHero använder informationen som samlas

 • För att tillhandahålla, underhålla och förbättra Tjänsten och andra tjänster som ClimateHero tillhandahåller.
 • För att kommunicera med Användare och personer som i övrigt visat intresse för Tjänsten, inklusive att skicka nyhetsbrev, erbjudande och information om Tjänsten, andra tjänster som ClimateHero tillhandahåller och ClimateHeros samarbetspartners. Användaren har alltid möjlighet att avsäga sig framtida nyhetsbrev genom att klicka på den länk som i varje nyhetsbrev tillhandahålls för detta ändamål.
 • För att granska obehörig eller otillåten användning av Tjänsten och andra tjänster som ClimateHero tillhandahåller, eller i andra fall upptäcka, undersöka och förebygga användning som bryter mot ClimateHeros gällande villkor eller är olagliga.
 • För att analysera trender, administrera och optimera Tjänsten och andra tjänster som ClimateHero tillhandahåller, överblicka användningsmönster samt samla demografisk information om Användare.
 • För att personifiera upplevelser i Tjänsten anpassade efter Användarens livsstil, profilinformation, användningshistorik och annan demografisk information.
 • På ett sådant sätt som specifikt beskrivs när för Användaren när information hanteras eller som i övrigt beskrivs i denna Personuppgiftspolicy.

4. Hur ClimateHero delar informationen med tredje part

ClimateHero varken säljer, utbyter, delar eller för över persondata till tredje part förutom under följande omständigheter:

 • ClimateHero kan dela persondata med moderbolag och dotterbolag.
 • ClimateHero kan dela persondata med tredjepartstjänster för att tillåta sådana parter att tillhandahålla tjänster som hjälper ClimateHero med affärsaktiviteter, vilket kan innefatta marknadsföringstjänster, kommunikationstjänster eller tillhandahållande, underhållande och förbättrande av funktioner och användningsområden i Tjänsten. Till exempel, så kan ClimateHero dela persondata genom användandet av tjänster för utskick av ClimateHeros nyhetsbrev, notiser och annan kommunikation.
 • ClimateHero kan dela persondata när det finns tydliga tecken på att tillgång, användning, bevarande eller offentliggörande av sådan information är nödvändig för att (a) uppfylla tillämpliga lagar, regler, rättsliga processer eller verkställbar begäran från statlig myndighet, (b) tillämpning av Användarvillkor, inklusive utredning av eventuella överträdelser därav, eller (c) skydda mot överhängande skada av ClimateHeros rättigheter, egendom eller säkerhet, eller av Användarnas eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.
 • ClimateHero kan dela persondata med tredje part (däribland tjänsteleverantörer och myndigheter) för att upptäcka, motverka, eller i annat fall hantera bedrägeri eller säkerhets- eller tekniska problem.
 • ClimateHero kan dela persondata till affärspartners som erbjuder tjänster till Användaren tillsammans med oss, till exempel gränsöverskridande erbjudanden på hur man bantar sitt klimatavtryck.
 • ClimateHero kan dela och/eller föra över persondata om ClimateHero blir uppköpta eller sammanslagna med annat företag, går i konkurs, eller annan typ av försäljning av delar eller alla tillgångar.
 • ClimateHero kan dela persondata med en tredje part om Användaren tillåtit detta.
 • ClimateHero kan också dela aggregerad eller anonymiserad data med tredje part för andra syften. Sådan data identifierar inte enskilda personer, men kan inkludera information om användningsmönster, klimatavtryck och teknisk information. Om ClimateHero måste hantera informationen som personlig data enligt gällande lag så kommer den enbart hanteras enligt ovan. I övriga fall då informationen inte klassas som personlig data kan ClimateHero hantera den för andra syften också.

5. Möjlighet att påverka datainsamling

5.1 Opt-Outs

ClimateHero kan i vissa fall ge Användaren möjlighet att “opt-out” från att persondatan används för vissa syften när den samlas in. Om Användaren väljer att opt-out kan ClimateHero inte garantera att Tjänsten fungerar felfritt.

5.2 Kommunikationspreferenser

Om Användaren inte längre vill få nyhetsbrev eller liknande kan den avprenumerera från dessa genom att följa instruktionerna i kommunikationen eller i Tjänsten. Notera dock att viss kommunikation om Tjänstens huvudfunktioner och annan viktig information inte går att stänga av, såsom konfirmationsmejl vid genomförd klimatberäkning eller klimatkompensering.

5.3 Blockera cookies och annonsspårning

Användaren kan ta bort eller blockera vissa cookies genom att använda funktioner i webbläsarens inställningar. Användaren kan också välja att avstå från annonsspårning genom att stänga av och nollställa detta i enheten eller på sitt Google-konto, men ClimateHero kan inte garantera att tjänsten kommer fungera fullt ut om detta görs.

6. Möjlighet att se eller ändra personlig data

Användaren har möjlighet att få tillgång till sin personliga data i Tjänsten, ändra sin personliga data i Tjänsten samt radera sin personliga data i Tjänsten. ClimateHero strävar efter att i största möjliga mån göra det så enkelt som möjligt för Användaren att själv göra ovan åtgärder i Tjänsten eller, om det inte är möjligt för Användaren att göra det själv, genomföra det åt Användaren. Användare kan få tillgång till, granska, rätta, uppdatera, ändra eller radera sin information när som helst. Användaren ska i så fall skicka ett e-postmeddelande till hello@climatehero.me från Användarens i Tjänsten registrerade e-postadress. E-postmeddelandet ska inkludera Användarens namn och vilken information som den önskar tillgå, rätta eller radera. ClimateHero kan neka förfrågningar om avsändarens identitet inte kan styrkas, om förfrågningarna är orimligt upprepande eller systematiska, kräver oproportionerlig teknisk insats, äventyrar hantering av andras personuppgifter, i praktiken är ogenomförbar eller i de fall då tillgång till informationen inte krävs. Förfrågningar hanteras kostnadsfritt av ClimateHero, men inte om de kräver oproportionerlig arbetsinsats eller utgifter.

Om Användarens personuppgifter har behandlats i strid med personuppgiftslagen har Användaren rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Användaren kan när som helst begära att identifierbara personuppgifter raderas permanent genom skicka ett e-postmeddelande till hello@climatehero.me från Användarens i Tjänsten registrerade e-postadress. Om Användaren upphör att använda Tjänsten eller om ClimateHero stänger av eller raderar Användarens konto i enlighet med Användarvillkoren, har Användaren inte längre möjlighet att tillgå eller ändra den personliga informationen. ClimateHero kan behålla oidentifierbar information om det är nödvändigt för att Tjänsten ska fungera samt identifierbar information om det krävs för att upprätthålla legala skyldigheter eller lösa tvister.

7. Ändringar av Personuppgiftspolicy

ClimateHero äger rätt att ändra dessa villkor. Villkorsändringar meddelas Användaren senast 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. ClimateHero får även låta en villkorsändring gälla omedelbart om ändringen är nödvändig på grund av lag, förordning, myndighetsföreskrift, domstols eller myndighets beslut eller annan liknande omständighet. ClimateHero informerar Användaren om sådan ändring så snart det kan ske och på det sätt som med hänsyn till omständigheterna är lämpligt. Om Användaren inte accepterar en villkorsändring har Användaren rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande och därmed upphöra med sin användning av Tjänsten.

8. Säkerhet

Säker hantering av personlig information är viktigt för ClimateHero. Därför har en rad tekniska, praktiska och organisatoriska åtgärder tagits för att skydda data i Tjänsten. Enbart i fall då det är nödvändigt har anställda eller personer som på annat sätt arbetar för ClimateHero tillgång till informationen. ClimateHero genomför säkerhetsåtgärder för att motstå intrång eller annan skadlig aktivitet utefter rådande omständigheter och förmåga. Datahantering på internet eller annan typ av elektronisk datahantering är aldrig hundra procent säker. Därför, även om det eftersträvas, kan ClimateHero inte garantera fullständig säkerhet.

9. Tvist

Svensk lag ska tillämpas på dessa användarvillkor. Tvister som uppstår i anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol.

10. Kontakt

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är, Climate Hero AB 556815-2754, Sandhamnsgatan 30, 115 40 Stockholm, hello@climatehero.me.