Det första steget för att råda bot på problemet med klimatförändringar på individ- och organisationsnivå sägs vara att förstå sina egna utsläpp. För detta kan det vara nyttigt med en klimatkalkylator som beräknar och delar upp aktiviteter i olika områden och förtydligar vilka handlingar som medför störst utsläpp.

Eftersom mat är en stor del av individers utsläpp brukar en signifikant del av kalkylatorn fokusera på vilken kost individen har. För att inte bli alltför tidskrävande brukar sådana uträkningar baseras på generella drag i konsumtionen. Den enskilt största påverkan är den från rött kött, följt av andra typer av kött men också laktosprodukter som grädde och ost eftersom uppfödning av djur oftast är en resursintensiv aktivitet. En annan viktig anledning till att djurhållning leder till så höga utsläpp är att metan och lustgas som djuren genererar är väldigt potenta växthusgaser. Därmed sammanfattar många uträkningar en kosthållning som innehållande kött, en liten andel kött, helt vegetarisk eller helt vegansk. En del som står för stor del av matens utsläpp men om är svårare att beräkna som schabloner är om transporten av varan har skett med flyg, för att hållas färsk över långa distanser, eller inte.

Boendet är en annan del som står för stora andel av utsläppen, detta går vanligen med några nyckelpunkter att räkna ut på ett ungefär. Det har bland annat stor påverkan om personen lever på stor eller liten yta, hur elen produceras i fastigheten och hur den värms upp.

Resor kan utgöra en stor eller liten del av individens klimatpåverkan. Bil- och flygresor brukar då vara de stora bovarna för svenskar, och kan utgöra allt från nästan ingenting till en överväldigande majoritet av personers utsläpp. Till skillnad från till exempel mat och boende är resor en del av vår konsumtion som nästan går att begränsa till noll genom att byta fossila bränslen mot eldrift och flygplan mot tåg.

En del som många uträkningar missar är att det i individens vardag även ligger många utsläpp på samhällsnivå som är svåra att undvika men lätta att glömma. Till exempel bör lämpligen växthusgaser från produktion och underhåll av offentlig infrastruktur som sjukvård, vägar och kollektivtrafik tillskrivas någon i landet. Vissa kalkylatorer väljer att lösa detta genom att ge alla som genomför testet en nivå av basutsläpp i egenskap av medborgare, andra väljer att påpeka att det utöver utsläppen i kalkylatorn också finns andra typer av klimatpåverkan som inte tagits upp.

I takt med att marknaden utvecklas har vissa automatiseringar av kalkyler kunnat göras, vilket ger en bättre bild än egna estimat eftersom det blir färre generaliseringar och människor har en tendens att vara dåliga på realistiska uppskattningar om sin konsumtion. Vissa matvarubutiker ger möjligheten till dess medlemmar att “bokföra” alla inköp efter klimatpåverkan, vilket ger en mycket mer precis bild eftersom produkternas påverkan adderas en efter en och ger ett resultat svart på vitt. Andra exempel är banker som baserat på uttag från bankkontot försöker göra estimat baserat på genomsnittliga utsläpp per spenderad krona.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu